Innocom projekta sanāksme
Projekta Innocom logo

Projektā “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija jeb “InnoCom” turpinās aktīvs darbs, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā pamatu akcentējot komunikācijas uzlabošanu starp iestādēm un MVU. Mērķu sasniegšanai jau notikušas vairākas būtiskas aktivitātes, tostarp partneru un iesaistīto pušu sanāksmes, kā arī darbs pie pētījuma – Reģionālās analīzes par publiskās pārvaldes komunikāciju ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgales plānošanas reģionā.

Šī gada 7. un 8. februārī norisinājās trešā starpreģionālā pieredzes apmaiņas vīzīte Lillē, Francijā.  Tur projekta partneri un Zemgales plānošanas reģiona pārstāvji iepazinās ar esošo situāciju Francijas Hauts de France reģiona uzņēmējdarbības atbalsta situācijā, komunikācijas kanālos ar uzņēmumiem un labās pieredzes piemēriem. Tāpat vizītes dalībnieki apmeklēja Startup inkubatoru, kā arī Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kuru finansējums un darbības virzieni ir apjomīgi. Šāda partneru vizīte Zemgalē notikusi jau pagājušā gada jūnijā, kad Zemgales reģions dalījās ar savu pieredzi un labās prakses piemēriem. Nākamās vizītes jau šajā gadā ir paredzētas Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē un Kārlovas apgabalā Īrijā, kur piedalīsies arī Zemgales uzņēmējdarbības atbalstu institūciju pārstāvji.

Savukārt 13. februārī norisinājās otrā iesaistīto pušu sanāksme, kur tikās Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji, uzņēmējdarbības speciālisti un citi nozares profesionāļi un kur ar projekta aktualitātēm iepazīstināja tā vadītāja Anna Builo-Hoļme.

Tāpat sanāksmes laikā prezentēts pētījums “Publiskās pārvaldes komunikācija ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Zemgales plānošanas reģionā”, kas ir pieejams ZPR mājaslapā un kalpos par pamatu Zemgales uzņēmējdarbības atbalsta vides un Attīstības programmas uzlabošanai, kā arī projekta partneriem un ekspertiem reģiona esošās situācijas izpratnei un turpmākās projekta aktivitātes - citu partnervalstu politikas instrumentu salīdzinošās izpētes (Peer reviews) īstenošanai.

Pētījuma mērķis ir analizēt situāciju, komunikācijas rīkus un pieejas, ko publiskās organizācijas izmanto, lai izplatītu informāciju uzņēmējiem un iesaistītu viņus publiskajos uzsaukumos, konkursos, grantos vai projektos, apkopot labās prakses piemērus. Tas tiek veikts, lai atpazītu vājās vietas un šķēršļus komunikācijā, kā arī apzinātu esošo politikas un administratīvo instrumentu nepilnības, kas ļautu saziņu vienkāršot, kā arī uzlabot komunikāciju un attiecības starp valsts pārvaldi un MVU. Šobrīd noskaidrots, ka Zemgales reģiona stiprā puse ir spēcīgs un vienots uzņēmējdarbības atbalsta tīkls, turklāt ZPR pastāv efektīva sadarbība starp dažādām uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām. Savukārt kā iespēja ir reģionam specializētu atbalsta programmu izstrāde, kas atbilst dažādu reģionu, uzņēmējdarbības nozaru un lieluma unikālajām vajadzībām.

Otrajā sanāksmes daļā tās dalībnieki veica grupu darbu, kur identificēja esošās reģiona labās prakses komunikācijā ar uzņēmējiem, noteica šķēršļus pašreizējās komunikācijas metodēs, kā arī sniedza ieteikumus uzlabojumiem un risinājumiem, lai esošos šķēršļus mazinātu.

Projekts “InnoCom” jeb “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” (Nr. 01C0183) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2021.-2027. gadam. Projektā darbam apvienojušās septiņas institūcijas no sešām valstīm – Latvijas, Itālijas, Īrijas, Francijas, Rumānijas un Slovēnijas. Projekta kopējais budžets ir 1 511 394,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 209 115.20 eiro. ZPR budžets 146 237,00 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu   www.europa.eu

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv