zap_maijs

Aizvadīta maija Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. Tajā apstiprināta plānošanas reģiona dalība 5 projektos; starp tiem projekti, kuros plānots apkarot dažādas invazīvās sugas (tai skaitā latvāņus un Spānijas kailgliemežus), kā arī sociālo lietu jautājumi, kas saistīti ar migrantu integrēšanu, darbs ar bērniem no nelabvēlīgā situācijā nonākušām ģimenēm un uzlabot sociāli iekļaujošo vidi.

Maija sēdes pirmais jautājums bija grozījumi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) budžetā. Lai nodrošinātu ZPR darbību un dokumentu izpildi, attīstības padomes deputāti vienbalsīgi tos atbalstīja.

Zemgales politiķi apstiprināja arī ZPR Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Pielikumu Nr.7.1. “Zemgales plānošanas reģiona reģionālās nozīmes projekti 2021 – 2027” jaunā redakcijā, lai nodrošinātu aktuālo reģionālo projektu sarakstu iestrādāšanu plānošanas dokumentā. Šis pielikums papildināts ar 4 pašvaldību projektiem, kas paredz, piemēram, uzlabot un pilnveidot sabiedrības drošību pašvaldībās, izmantojot inovatīvus gaisa telpas un satiksmes drošības uzraudzības risinājumus. Tāpat plānots īstenot reģionālos projektus, kas veicinās viedo risinājumu ieviešanu, kā arī attīstīt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, ieviešot vienotu platformu datu uzkrāšanai un analīzei.

Tāpat sēdes laikā politiķi vienbalsīgi apstiprināja Zemgales plānošanas reģiona 2023. gada publisko pārskatu. Tas jau ir apskatāms plānošanas reģiona tīmekļa vietnē: https://www.zemgale.lv/lv/publiskie-parskati.  

Attīstības padome lēma atbalstīt ZPR dalību vairākos vides un sociālo lietu projektos. Plānots piedalīties šādos projektos:

  • “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”. Projekta mērķis: Aizsargāt un atjaunot pārrobežu bioloģisko daudzveidību, aizsargāt dabas vērtības, kā arī uzlabot zaļo teritoriju savienojamību un to reģenerācijas spējas;
  • “Pašvaldību un reģionu speciālistu prasmju paaugstināšana klimatneitrālas ekonomikas un sociālekonomisko seku saistībā ar klimata pārmaiņām mazināšanas jautājumos”. Projekta mērķis: paaugstināt pašvaldību un reģionu speciālistu prasmes, lai nodrošinātu virzību uz klimatneitrālu ekonomiku un mazinātu riskus saistībā ar klimata pārmaiņām visvairāk skartajos reģionos, veicinot sociālekonomisko seku mazināšanu;
  • “Bērnu no nelabvēlīgākā situācijā esošām ģimenēm iekļaušanas veicināšana”. Projekta mērķis: Bērnu iekļaušana sabiedrībā un nodarbinātībā izveidojot un ieviešot 4 jaunus iekļaušanas pasākumus, kā arī attīstot pārrobežu sadarbības tīklu Zemgales un Ziemeļlietuvas reģionā;
  • “Ilgtspējīgi risinājumi kā virzītājspēks migrantu darba integrācijas veicināšanai robežu reģionos”. Projekta mērķis: palīdzēt iestādēm un politikas veidotājiem uzlabot informācijas sniegšanu darba migrantiem. Tas palīdzēs mazināt šķēršļus, ar kuriem saskaras migranti, salīdzināt un uzlabot viņu situāciju, izmantojot atbilstošus reģionālās politikas instrumentus, un iekļaut viņu situāciju politiskajā un sabiedriskajā dienaskārtībā;
  • “Reģionālo sabiedrībā balstītu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu uzlabošana”. Projekta mērķis: Veicināt zināšanu, pieredzes un labās prakses apmaiņu starp ES reģioniem, lai stiprinātu institucionālo kapacitāti un atbalstītu politikas instrumentus sabiedrībā balstītu un ģimenē balstītas aprūpes attīstībai.

Tāpat politiķi lēma piešķirt papildus finansējumu no pašvaldību dotācijām Zemgales un Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības konferences dalībnieku balvu nodrošināšanai.

Padomes dienaskārtībā bija jautājums arī par integrējošas diennakts nometnes organizēšanu Zemgales plānošanas reģiona ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Paredzēts organizēt 4 dienu nometni, kas indikatīvi nodrošinātu iespēju piedalīties 2 ģimenēm no katras pašvaldības.

Sēdēs noslēgumā apspriests saņemtais sadarbības līguma projekts ar Rivnes pašvaldību no Ukrainas. Šobrīd tas nodots izskatīšanai pašvaldībām, lai pēcāk sūtītu saskaņot uz Ārlietu ministriju. Šāds līgums galvenokārt paredz sadarbību tādās nozarēs kā - rūpniecība, lauksaimniecība, transports un tirdzniecība, zinātne, tehnoloģijas, izglītība un veselības aprūpe, kultūra un māksla, tūrisma un sporta attīstība, ekoloģija un racionāla dabas resursu izmantošana. Noslēdzot sadarbības līgumu, puses apņemas veikt dažādas pieredzes apmaiņas programmas, kā arī izzināt labās prakses piemērus.

 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs piedalās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas valstpilsētas, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Savukārt, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv