Ar vairākiem projekta RETHINK rezultātiem veltītiem semināriem noslēdzies divus gadus ilgušais Zemgales plānošanas reģiona un Zviedrijas partneru kopīgs projekts, kurā attīstīta mentoringa programma, lai sabiedrībā integrētu jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Zemgales reģiona pašvaldībās divu gadu laikā pētīta gan esošā situācija – trūkumi sociālo pakalpojumu, izglītības, nodarbinātības sistēmā, gan piedāvāti un izmēģināti risinājumi  jauniešu ar garīga rakstura traucējumiem socializācijai un iekļaušanai sabiedrībā. Projekta rezultātā radīta un izmēģināta mentoringa programma, kas var tikt izmantota ne tikai jauniešu ar GRT, bet arī visa vecuma personu ar GRT integrācijas atbalstam.  

Mentora atbalsts kā sadarbības modelis pastāvējis visos laikos, ir atzīts un prakstizēts dažādās jomās – izglītībā, uzņēmējdarbībā un citur. Mentors tiek definēts kā padomdevējs, atbalstītājs, motivētājs, personības attīstītājs – virzītājs, kurš strādā ar mentorējamā motivāciju un atrod personīgu pieeju savam mentorējamam, kā arī palīdz sakārtot apkārtējās vides apstākļus un piesaistīt resursus, lai mentorējamais spētu pats risināt problēmas un apmierināt savas vajadzības.

Arī sociālo problēmu risināšanā var tikt izmantot sociālā mentora pakalpojums. Sociālā mentora darbība pamatā ir vērsta uz mērķa grupu, kas ir indivīdi no sociāli nelabvēlīgām grupām, kuriem ir risks nokļūt vai kuri jau atrodas sociālās atstumtības stāvoklī, ar mērķi, izmantojot mentoringa attiecības – viens pret vienu, brīvprātīgi vai par samaksu - ietekmēt personas statusa maiņu no sociālās un / vai ekonomiskās atstumtības stāvokļa uz iekļaušanu sabiedrībā. Pieredzes pārņēmējam tas parasti ir pārmaiņu laiks un nozīmīgs dzīves periods.

Projekta laikā tika rekrutēti, atlasīti, motivēti, apmācīti un atbalstīti 10 Zemgales reģionā dzīvojoši radoši, kā personības bagāti, izmēģināt gatavi, izglītoti cilvēki, kuri brīvprātīgi uzņēmās kļūt par mentoriem 20 atvērtiem un pārmaiņas alkstošiem jauniešiem ar GRT no Zemgales reģiona pašvaldībām. Katrs no mentoriem bija padomdevēju attiecībās ar vienu līdz trim jauniešiem sešus līdz deviņus mēnešus, kopīgi veicot visus piecus mentoringa posmus un sasniedzot rezultātus - mācoties būt, piederēt, darīt un mācīties.

Projekta rezultāti tika prezentēti aprīļa sākumā notikušajā starptautiskajā seminārā, kur piedalījās pārstāvji no Labklājības ministrijas. Atsaucoties uz citu plānošanas reģionu Deinstitucionalizācijas projekta komandu interesi par projekta “RETHINK” rezultātā radīto un izmēģināto mentoringa programmu, notika arī seminārs – prezentācija un diskusijas šī projekta mentora pakalpojumu veidotājiem. Tāpat šī projekta rezultāti tika prezentēti Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē un Zemgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu koordinācijas grupā.

Ceram, ka iegūto pieredzi un metodiskos materiālus turpmāk radīsies iespēja izmantot plašāka mēroga mentoringa programmās Latvijas reģionos.

Ar projekta rezultātā radītajiem resursiem – latviešu un angļu valodā var iepazīties šeit.

Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam, un tā kopējais budžets ir 251 395.55 EUR (ERAF finansējums: 197 545.54 EUR), savukārt ZPR budžets: 89 988.85 EUR (ERAF finansējums: 76 490.52 EUR). Projektu “PĀRDOMĀT” / “RETHINK” īsteno no 2019. gada 1. maija līdz 2021. gada 30. aprīlim.

www.centralbaltic.euwww.europa.euwww.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Zeiferte

Projektu vadītāja
Ieva.Zeiferte [at] zpr.gov.lv