Šovasar Zemgales Plānošanas reģions ir uzsācis jaunu projektu “PĀRDOMĀT”/ RETHINK” sadarbībā ar Linčepingas pašvaldības Pētījumu un Attīstības centru (ZVIEDRIJA).

Projekta mērķis: izstrādāt un izmēģināt inovatīvu un pielietojamu apmācību, atbalsta programmu, kas palīdzētu jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ar garīgās veselības problēmām, kuri nav iesaistīti izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā, piekļūt atbalsta pakalpojumiem personīgai attīstībai, prasmēm un nodarbinātības iespējām, tādējādi risinot viņu sociālo un ekonomisko atstumtību.

Kā partneri skaidroja pirmās tikšanās laikā, ne tikai Latvijā, bet arī Zviedrijā sociālā atbalsta sniegšana jauniešiem ar dažādu garīgu saslimšanu vēsturi bieži vien nenoved pie patiesas integrācijas sabiedrībā, darba tirgū. Atbalsts, pakalpojumi, pabalsti tiek sniegti, bet rezultāta nav. Ņemot vērā, ka arī Zviedrijā pieaug sasprindzinājums attiecībā uz sociālā budžeta izdevumiem, projekta laikā veicot esošās situācijas analīzi, pētot visu iesaistīto pušu darbības efektivitāti un identificējot rezultatīvākos pakalpojumus tiks vēlreiz pārdomāta esošā situācija un izstrādāta jauna vai adaptēta efektīva esošā apmācību un atbalsta programma jauniešiem ar garīgo saslimšanu vēsturi 18 -30 gadu vecumā, lai notiktu efektīvāka integrācija darba tirgū, mācībās vai brīvprātīgajā darbā.

Jau projekta priekšizpētes laikā mentora pakalpojumi tika identificēti kā visvairāk orientēti uz individuālo vajadzību un spēju izpēti, kas sniedz vēlamo rezultātu. Tādēļ tiks pētīta arī esoša mentoru sistēma, lai identificētu tās iespējas un nepieciešamās apmācības. Tālāk uz šī pētījuma bāzes, tiekoties speciālistiem no abiem reģioniem, tiks izstrādāta atbalsta programma jauniešiem un apmācību programma mentoriem, kas tiks izmēģināta projekta gaitā. Ar projekta rezultātiem regulāri tiks iepazīstināti arī reģiona iesaistīto pušu pārstāvji Zemgales reģionā.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

  • Atbalstīti 40 jaunieši - vismaz 90% no tiem uzlabos savas personīgās/ profesionālās iemaņas un tuvināsies darba tirgum un nodarbinātībai;
  • Atlasīti un apmācīti vismaz 20 mentori/ personīgie treneri no vietējās kopienas, vienaudžu grupas vai profesionāļiem, lai programmā sniegtu atbalstu jauniešiem;
  • Katra partnera reģionā izveidoti ieinteresēto pušu forumi, kuros iesaistīti pašvaldību, apmācību sniedzēju, darba devēju un reģionu kopienu pārstāvji, NVO, panākts situācijas uzlabojums reģionā;
  • Notikusi pieredzes apmaiņa, labās prakses pārnese.

Šobrīd, oktobra vidū, abos partneru reģionos jau noslēdzas esošās situācijas izpēte, esošo pakalpojumu un to efektivitātes identificēšana, esošo mentoru pakalpojumus piedāvājošo programmu izpēte, kuru Zemgales reģionā veic divas kompetentas ekspertes socioloģe – antropoloģe Anita Baltace un sociālā darbiniece Evita Kokina, izmantojot gan kvantitatīvās metodes (statistiskas datus, dokumentu analīzi), gan kvalitatīvās metodes (intervijas ar jauniešiem, mentoriem, atbalsta programmu vadītājiem).

Projektu vada Ieva Zeiferte, uzrauga Dace Strautkalne un Dace Vilmane.

Kā atzina projekta komanda, sadarbība ar Zviedrijas partneriem bija intensīvāka pirms-iestāšanās ES periodā gan mācoties, gan pārņemot pieredzi. Pēc iestāšanās ES sadarbība bija apsīkusi, tādēļ ir liels prieks par iespēju atkal kopīgi strādāt un identificēt gan kopīgo, gan atšķirīgo.

Projektu līdzfinansē: Centrālā Baltijas programma 2014.– 2020. gadam

Projekta kopējais budžets: 251 395.55 EUR (t.sk. ERAF: 197 545.54 EUR)

ZPR budžets: 89 988.85 EUR (t.sk. ERAF: 76 490.52 EUR)

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019 – 30.04.2021 (24 mēneši)

www.centralbaltic.eu ; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Zeiferte

Projektu vadītāja
Ieva.Zeiferte [at] zpr.gov.lv