Pēc ilgāka pārtraukuma noticis pirmais klātienes pieredzes apmaiņas pasākums projekta LLI-425 OCTOPUS ietvaros. Tā mērķis bija uzzināt daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru darbības stūrakmeņus, lai pilnveidotu to sniegtos pakalpojumus Zemgales reģionā.

Šī gada 29. martā sociālā darba speciālisti no projekta partneru pašvaldībām viesojās Vecumniekos tikko izveidotajā Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā, kas atrodas bijušajā vēsturiskajā Sarkanajā skolā. Daudzfunkcionālais centrs Vecumniekos izveidots ar triju projektu un pašvaldības finansējuma atbalstu, tas šobrīd tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā un rudenī plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu Vecumnieku un pagastu iedzīvotājiem.

Savukārt 30. martā speciālisti viesojās trijos daudzfunkcionālajos centros Biržu rajonā, no kuriem divi izveidoti jau 2016. gadā apdzīvotās vietās, kur nav vairāk par 400 iedzīvotājiem. Pielāgojoties demogrāfiskajām izmaiņām, apvienojot materiāli tehniskos un cilvēkresursus, kādreizējās skolās vai bērnudārzos izveidotie daudzfunkcionālie centri nodrošina dažādus pakalpojumus. Tie veic izglītības funkcijas pagastā esošajiem dažiem desmitiem bērnu, piedāvā interešu aktivitātes, sporta iespējas gan jauniešiem, gan pieaugušajiem, kā arī sniedz higiēnas centru pakalpojumus sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem.

Pieredzes apmaiņas pasākums tika veidots arī kā video stāstījums, un drīzumā būs pieejams visiem interesentiem. Iegūtā pieredze sniedz idejas tālākai daudzfunkcionālo centru attīstībai Zemgalē.

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada jūnijam. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Informāciju sagatavoja:

Ieva Zeiferte

Projektu vadītāja
Ieva.Zeiferte [at] zpr.gov.lv