Projekta InnoCom partneru kopbilde
Projekta Innocom logo

Lai inovatīvi uzlabotu saziņu starp dažādām iestādēm un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), mazinātu šķēršļus un padarītu savstarpējo mijiedarbību mazāk birokrātisku un lietotājam draudzīgāku, Zemgales plānošanas reģions (ZPR) uzsācis jaunu projektu “InnoCom”, kura ietvaros pagājušajā nedēļā Latvijā tikās partneri no Latvijas, Francijas, Itālijas, Īrijas un Rumānijas.

Vietējās un reģionālās institūcijas sniedz finansiālu atbalstu MVU, tomēr daudzi MVU neizmanto ES Kohēzijas fondus un citas atbalsta programmas un nezina, kā tām pieteikties. Orientēšanās birokrātiskajā un tehniskajā valodā, darba uzdevumā un procedūrās var būt šķērslis daudziem maziem uzņēmējiem, tāpēc projekta “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” jeb “InnoCom” mērķis ir šo procesu vienkāršošana.

Projekta vadītājas portrets

Kopš martā uzsākts projekts, martā norisinājusies projekta atklāšanas vizīte Itālijā, bet maijā pirmā ieinteresēto pušu sanāksme, kur tika apspriests projekta mērķis, aktualitātes, sasniedzamie rezultāti, kā arī sadarbības piedāvājums. Savukārt nupat aizvadīta otrā starptautiskā pieredzes apmaiņas vizīte, kur divu dienu vizītē projekta partnerus uzņēma Zemgales plānošanas reģions un asociētais partneris Latvijas Universitāte. Tās laikā partneri apmeklēja Jelgavas biznesa inkubatoru, kur tā vadītāja Agnese Oļševska iepazīstināja ar inkubatora funkcijām un veiksmīga darba modeļa izstrādi, Daina Cinovica informēja par finanšu institūciju ALTUM, tās programmām un pieejamo atbalstu, savukārt lauku partnerības “Lielupe” pārstāve Videga Strautniece  vēstīja par partnerības īstenotajām aktivitātēm. Dienas otrajā pusē vizītes dalībnieki viesojās pie sociālā uzņēmuma, kura produkti vērsti bērnu attīstībai – Baibas Blomnieces – Jurānes radītā SIA Barboleta. Pēc tam, kad bija izmēģinājuši Barboleta metodi un līdzsvara platformu, kā arī apmeklējuši bērnudārzu un attīstības centru, viesi devās uz Jauniešu uzņēmējdarbības aktivitāšu koprades telpu, kur iepazina telpu radīšanas stāstu, tās mērķus un komandas nākotnes plānus.

InnoCom partneri koprades telpās Jelgavā

Savukārt otrā semināra diena pavadīta Latvijas Universitātes telpās, kur norisinājās seminārs un praktiski uzdevumi saistībā ar kopradi un dizaina domāšanu, lai projekta partneri radošā veidā radītu idejas un risinājumus projektā noteiktās platformas risināšanai.

“Mācību vizītes laikā Jelgavā iepazinām interesantas aktivitātes, tostarp mazo uzņēmumu atbalsta veidus, kurus varētu viegli pārnest uz mūsu reģionu. Latvijas Universitātes sagatavotais koprades uzdevums bija stimulējošs un ļāva mums smelties idejas, ko varam pielietot mūsu politikas uzlabošanā. Mūs pilnībā apbūra Jelgava un cilvēki, kurus šeit satikām. Tas bija ļoti veiksmīgs starpreģionāls mācību pasākums, un mēs esam pateicīgi ZPR komandai un viņu ieinteresētajām pusēm par lielisko vizīti,” pieredzētajā dalās projekta vadošā partnera, Umbrijas reģionālās attīstības aģentūras “Sviluppumbria”, speciāliste Ketlīna Foderaro.

Arī Zemgales plānošanas reģions kā pieredzes vizītes organizators aizvadīto notikumu vērtē atzinīgi. “Mēs visi šo pasākumu uztvērām ļoti atbildīgi, jo tā bija pirmā reize, kad “InnoCom” projekta partneri viesojās Latvijā un iepazinās ar mūsu iesaistītajām pusēm un reālo pieredzi. Mums ir liels prieks, ka partneriem bija iespēja iepazīt ne tikai uzņēmējdarbības vidi, bet arī atbalsta sniedzējus kā Jelgavas biznesa inkubatoru, finanšu institūciju ALTUM un citus,” stāsta ZPR projektu vadītāja Anna Builo-Hoļme.

Projekta ieviešanas laikā paredzēts īstenot sešas starpreģionālās pieredzes apmaiņas vizītes, veikt salīdzinošo izpēti par partnervalstu komunikāciju un atbalstu MVU, , organizēt MVU aptauju, kā arī reģionālo analīzi Zemgales reģionam, Latvijai par publiskās pārvaldes komunikāciju ar MVU un kā  veicināt uzņēmēju dalību atklātajos uzsaukumos un projektos.

Projekts “InnoCom” jeb “Uz MVU mērķēta inovatīva komunikācija” (Nr. 01C0183) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2021.-2027. gadam. Projektā darbam apvienojušās septiņas institūcijas no sešām valstīm – Latvijas, Itālijas, Īrijas, Francijas, Rumānijas un Slovēnijas. Projekta kopējais budžets ir 1 511 394,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 209 115.20 eiro. ZPR budžets 146 237,00 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu   www.europa.eu

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv