Projekta Blue-Green bio lab partneru kopbilde uzņēmumā Gren
Interreg Baltic Sea Region logo

Projekta Blue-Green Bio Lab partneri un klimata, enerģētikas un vides koordinācijas darba grupas sanāksmes dalībnieki 2023. gada nogalē diskutēja par bioindustriālās sadarbības koncepciju, tās nozīmi un attīstības iespējām Latvijā.

Projekta Blue-Green Bio Lab vadītāja Evija Ērkšķe sanāksmē vēstīja, ka bioindustriālās sadarbības koncepcija paredz, ka kopīgiem spēkiem lauksaimniecības nozare un industrija var piedāvāt risinājumus, savienojot industriālās simbiozes jeb sadarbības, kas balstītas uz pilnīgu vietējās zaļās biomasas izmantošanu, kas ievākta vai izaudzēta ar mērķi veidot labvēlīgus ekosistēmu pakalpojumus. Tādējādi pati zaļās biomasas augšana un ražošana, kas nonāk rūpnieciskajā simbiozē, uzlabo oglekļa saistīšanu, samazina slāpekļa nogulsnes atmosfērā un ūdenī. Bioindustriālajās simbiozēs uzņēmums ražo bioproduktus un pārnes atlikumus kā resursus uz nākamajiem uzņēmumiem šajā ķēdē. Tādējādi viena biomasa veido vairākas patēriņa preces un uzlabo vietējo vidi.

Savukārt Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” vadošā pētniece Anda Ikauniece semināra dalībniekus rosināja diskusijai par bioindustriālās simbiozes idejām un to attīstības iespējām Latvijā. Pētniece akcentēja, ka būtiski, lai biomasas kultivēšana notiek bez papildu slodzes videi, uztvert atkritumus kā resursu, kā arī dažādot resursus risku mazināšanai.

Kā potenciāli izmantojamos biomasu veidus Zemgales reģionā Anda Ikauniece min zāli un salmus, niedres, saldūdens gliemenes, siltumu mīlošas akvakultūras sugas. Kā piemērus iespējamiem risinājumiem viņa norāda kopienu zemūdens dārziņus Dānijā un kopienu Nīderlandē jūras teritoriju izmantošanai.

 

Projekta Blue-Green bio lab partneru sanāksme

Tāpat tēma par bioindustriālajām simbiozēm apskatīta partneru sanāksmē Jelgavā 2023.gada novembra izskaņā, kur tika diskutēts, kādi nākamie soļi veicami, lai Baltijas valstu reģionos būtu iespējams veidot sadarbības dabas resursu ilgtspējīgai un vidi uzlabojošai izmantošanai.

Šie divi principi – uzlabot vidi ūdens baseinos un izveidot dzīvotspējīgu uzņēmējdarbību – ir bioindustriālo simbiožu pamatā. Izejas resurss simbiozē ir dabiski radusies ūdens vai sauszemes izcelsmes biomasa, kas iedarbina produktu vērtību ķēdi.

Projekta partneriem no Skives (Dānijā) un Lisešīlas (Zviedrijā) pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģiona un Latvijas Hidroekoloģijas institūta jāizveido risinājumu komplekts, kas veicinātu simbiožu izveides Baltijas jūras valstu pašvaldībās.

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 499,399.60 EUR (t.sk. ERAF finansējums 399,519.68 EUR).

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv