Digitāls muzejs

Interreg Latvija-Lietuva Programmas logo

Zemgales plānošanas reģions jaunajā  Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2021. - 2027. gadam uzsācis septiņu projektu īstenošanu, kas aptver tādas tēmas kā tūrismu, klimatu, izglītību, uzņēmējdarbību un veselību. Katrā projekta ieviešanā piedalās kāda no Zemgales pašvaldībām, tādējādi jaunās programmas projektu ieviešanā pārstāvētas visas reģiona pašvaldības.

Projekta Nr. LL-00059 “Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana” (Active Aging) mērķis ir veicināt senioru un cilvēku ar invaliditāti sociālo iekļaušanu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, stiprinot nozares speciālistu zināšanas un uzlabojot integrētu pakalpojumu pieejamību, tādējādi veicinot aktīvu, apzinātu un veselīgu novecošanu. Projektā tiks risinātas tādas problēmas kā sociālā izolācija, veselības problēmas, fiziskā pasivitāte un saspringtas sociālās attiecības, kas ir izplatītas starp šīm grupām. Tiks stiprināta speciālistu, kas sniedz integrētus pakalpojumus, kompetence, pilnveidojot vecāka gadagājuma cilvēkiem paredzēto iekļaušanas pasākumu metodiku, daloties ar inovatīvām metodēm, organizējot kopīgas apmācības un izveidojot sadarbības tīklu.  Rezultātā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos tiks radīta iekļaujošāka un atbalstošāka vide senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti.

Projekta kopējais finansējums: 619 503,60 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums: 495 602,88 EUR

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/aktivas-un-veseligas-novecosanas-veicinasana

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/active-aging/

 

Lai veicinātu reģionālo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Zemgales un Ziemeļlietuvas reģionos, uzsākts projekts Nr. LL-00020 “Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā” (Re:Impact).  Projekta partneri stiprinās sociālo uzņēmēju kapacitāti, veicinot publiskā sektora līdzdalību, atbalstot pasniedzējus, tādējādi veicinot pozitīvu sociālo ietekmi uz vietējām kopienām. Projektā paredzēts kartēt un novērtēt potenciālās sociālo uzņēmumu attīstības jomas, analizēt, salīdzināt sociālo uzņēmumu vajadzības Zemgales reģionā un Ziemeļlietuvā, Izstrādāt praktiskus izglītojošus materiālus par sociālo uzņēmējdarbību skolām un biznesa centriem.

Projekta kopējais finansējums ir 595 286,00 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums: 476,228.80 EUR

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/socialas-uznemejdarbibas-ekosistemas-uzlabosana-zemgale-un-ziemellietuva

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/re_impact/

 

Projektā Nr. LL-00061 "Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā" (Reclaimed history) paredzēts palielināt zudušā un vairs neredzamā kultūrvēsturiskā mantojuma lomu Zemgalē un Ziemeļlietuvā, attīstot interaktīvus un digitāli pieejamus tūrisma produktus un kopīgu maršrutu, palielinot apmeklētāju un nakšņotāju skaitu. Projekts izmantos modernās tehnoloģijas, lai piedāvātu unikālu pieredzi tūristiem un veicinātu bagātīgā mantojuma atpazīstamību.

Projekta kopējais finansējums: 752 295,17 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums: 601 836,13 EUR

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/digitali-pieejami-un-pievilcigi-zudusa-kulturas-mantojuma-turisma-galamerki-zemgale-un-ziemellietuva

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history/

 

Projekta Nr. LL-00087 “Nākotnes prasmju pamats - zināšanas un kapacitāte STEAM jomā “ (fit4future) mērķis ir izmantot inovatīvas metodes un sadarbības rīkus, lai stiprinātu izglītības speciālistu un skolēnu kapacitāti un atbalstītu labāku sadarbību STEAM jomā. Straujā tehnoloģiju attīstība un nepietiekamā izpratne par STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) nozīmi rada aizvien vairāk izaicinājumu. Šajā projektā plānots uzlabot izpratni par STEAM, paaugstināt projekta partneru kapacitāti, kā arī uzlabot un dažādot STEAM piedāvājumu izglītības iestādēs. Projektā tiks uzsākta STEAM ekosistēmas izveide, lai veicinātu skolu, pašvaldību, augstākās izglītības iestāžu, uzņēmēju un NVO sadarbību, ņemot vērā gan pašreizējās, gan nākotnes vajadzības.

Projekta kopējais finansējums: 303 657,80 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums: 242 926,24 EUR

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/nakotnes-prasmju-pamats-zinasanas-un-kapacitate-steam-joma

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/fit4future/

 

Pie militārā mantojuma tūrisma lomas palielināšanas ekonomiskajā attīstībā, paplašinot Baltijas militārā mantojuma tūrisma produktu Lietuvā un Dienvidlatvijā strādās projekts Nr. LL-00052 “Baltijas militārā mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā” (Military Heritage II). Apzinoties Baltijas valstu kopīgo vēsturi, projekta partneri vēlas paplašināt Baltijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājuma teritoriālo pārklājumu, iekļaujot objektus no Dienvidlatvijas un Lietuvas, tādējādi atklājot pilnu vēsturisko stāstījumu. Projekta mērķis ir integrēt aptuveni 300 militārā mantojuma objektus tūrisma produktā, izveidot militārā mantojuma tūrisma maršrutus un pievienot nozīmīgas, jaunas vietas kopējai tīmekļa platformai www.militaryheritagetourism.info.

Projekta kopējais finansējums ir 641 927,48 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums: 513 541,98 EUR.

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/baltijas-militara-mantojuma-turisma-produkta-paplasinasana-lietuva-un-dienvidlatvija-0

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/military-heritage-ii/

 

Projekts Nr. LL-00077 “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā” (Safe Response) projekts risina kopīgas klimata pārmaiņu un ekstremālu laikapstākļu problēmas Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā. Zemgalē, Latvijā, pastāv paaugstināts plūdu un ugunsgrēku risks, ko vēl vairāk pasliktina 18 Latvijas ugunsdzēsēju posteņu darbības pagaidu apturēšana. Lietuvā 54 upju posmi rada plūdu risku, ietekmējot Jonišķu un Pakrojas pašvaldības. Projekts uzlabo reģionālo kapacitāti un sadarbību, koncentrējoties uz kopīgiem preventīviem risinājumiem un pasākumiem, lai efektīvi novērstu klimata pārmaiņu riskus. Tā mērķis ir uzlabot esošo sadarbības mehānismu starp pierobežas pašvaldībām un palielināt projekta partneru pašvaldību drošības speciālistu kapacitāti. Mērķi ietver kopīgus civilās aizsardzības pasākumus un infrastruktūras attīstību, samazinot dzīvībai un īpašumam nodarītā kaitējuma risku.

Projekta kopējais finansējums ir 673 755,26 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums: 539 694,21 EUR

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/reagesana-uz-klimata-parmainu-riskiem-un-ekstremaliem-laikapstakliem-noversana-latvijas-un-lietuvas-parrobezu-regiona

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/safe-response/

 

Veicinot ilgtspējīga ūdens tūrisma principus un sagatavojot visaptverošu tūrisma maršrutu, iesaistot vietējās kopienas un uzņēmējus, projekta Nr. LL-00134 “Ilgtspējīga ūdens tūrisma veicināšana Lietuvas-Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas” (WaterTour) partneri izveidos visaptverošu tūrisma maršrutu, kas ietvers ne tikai tūrismam nepieciešamo infrastruktūru, bet arī apskates objektus, ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus un tūrisma informācijas centrus. Reaģējot uz pieaugošo pēcpandēmijas pieprasījumu pēc ceļojumiem dabā un pielāgotiem maršrutiem, projekta partneri uzlabos 12 ūdens tūrisma vietas: dokus, atpūtas zonas, pārvietojamās upju piestātnes, trošu prāmi u.c. Informatīvās zīmes palīdzēs tūristiem droši orientēties 12 vietās  Daugavā, Mēmelē (Nemunėlis), Dienvidsusējā, Šventojā, Aisetas ezerā, kā arī Zemgales reģionā (Latvija), Aukštaitijas reģionā (Lietuva), tostarp Labanoras, Gražutes, Anīkšču reģionālajos parkos un Biržu rajonā.

Projekta kopējais finansējums: ir 706 547,29 EUR, tostarp ERAF līdzfinansējums ir 565 237,82 EUR.

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/ilgtspejiga-udens-turisma-veicinasana-lietuvas-latvijas-parrobezu-regiona-iesaistot-vietejos-uznemejus-un-kopienas

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/watertour/

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv