zap_aprilis

Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes politiķi tikās kārtējā padomes sēdē, lai pārrunātu jaunākās pašvaldību un reģiona aktualitātes, kā arī atbalstītu turpmāku Zemgales tūrisma piedāvājuma popularizēšanu un iepazītos ar Zemgales industriālo teritoriju attīstības plānu.

Aprīļa sēdes pirmais jautājums bija par tūrisma akcijas “Zemgale aicina” sasniegtajiem rezultātiem. Kā zināms, gada sākumā dienas gaismu ieraudzīja tūrisma brošūra, kas ir unikāla, jo ir Zemgales tūrisma piedāvājuma vizītkarte un apkopojums. Zemgalē ir ko redzēt, baudīt, piedzīvot. Šobrīd aktīvi norit vairākas publicitātes aktivitātes, lai arvien vairāk iedzīvinātu un popularizētu tūrisma piedāvājumu Dienvidlatvijā. Zemgales politiķi vienbalsīgi atbalstīja lēmumu piešķirt finansējumu kopīgai tūrisma veicināšanas akcijas “Zemgale aicina” nodrošināšanai 2024. gadā. Tūrisma publicitāti nodrošinās no pašvaldību dotācijām.

Atbalstīti arī grozījumi Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) 2024.gada darba plānā, paredzot:

  • plānu papildināt ar apakšpunktu, iekļaujot jaunu projektu. ZPR īstenos projektu “Inovatīvi un viedi politikas instrumenti Eiropas lauku attīstībai jeb INSPIRE”. Tā galvenais mērķis ir uzlabot attīstības dokumentus (programma, stratēģija, rīcības plāns) Eiropas reģionos, piemērojot “viedo ciemu” koncepciju. Šāda koncepcija ir digitālo darbību īstenošana, kuras mērķis ir kopā ar reģionālām ieinteresētajām pusēm veidot uz inovācijām balstītas lauku kopienas, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai uzlabotu savu sociālo un ekonomisko vidi.
  • plānu papildināt ar apakšpunktu, kas nosaka ZPR nodrošināt kultūras nozares koordināciju un ieviest Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu “Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programma 2024”;
  • no plāna svītrot apakšpunktu, kas paredz ZPR dalību Reģionu attīstības konsultatīvās darba grupas (konventa) sēdēs.

Vienbalsīgi atbalstīti arī grozījumi 2024.gada ZPR budžetā. Tie nepieciešami, lai nodrošinātu ZPR darbību un apstiprināto dokumentu izpildi, pamatojoties uz ZPR nolikumu.

Tāpat padomes sēdes dalībnieki pieņēma zināšanai “Zemgales industriālo teritoriju attīstības plānu”. Šāds plāns izstrādāts projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales Plānošanas reģionā”. Dokumentu izstrādāja SIA “Reģionālie projekti”. Tā galvenais mērķis ir veicināt industriālo teritoriju attīstību, piesaistot ārzemju un vietējos uzņēmējus. Savukārt investoru piesaiste ir būtiska reģiona līdzsvarotai attīstībai, jaunu darba vietu radīšanai un uzņēmējdarbības vides popularizēšanai. Pašvaldības ir ieinteresētas sakārtot publisko infrastruktūru, lai investoriem un vietējiem uzņēmējiem būtu interese konkrētā teritorijā attīstīt savu uzņēmējdarbību. Dokumentā analizēts industriālo teritoriju pārklājums Zemgalē, norādot to atrašanās vietas un inženierkomunikāciju pieejamību, kas ir būtiska jebkuram potenciālam investoram pirms uzņēmuma ienākšanas konkrētajā teritorijā. Plānā vienuviet apkopota informācija par industriālajām teritorijām Zemgalē. Norādīti stratēģiskie uzstādījumi uzņēmējdarbības attīstībai un prioritāri attīstāmās industriālās teritorijas pašvaldībās. Balstoties uz pašvaldību sniegto informāciju, plānā ietvertas 35 industriālās teritorijas (pašvaldību, fizisku un juridisku personu īpašumi), no kurām 5 ir paredzēts attīstīt kā vēja parku teritorijas.

 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdēs piedalās pašvaldību pārstāvji no Jelgavas valstpilsētas, kā arī Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Savukārt, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs ir Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Undīne Šulca-Heistere

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv