Statuss:
Īstenošanā

Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020. gadam

Projekts: Nr.PGI05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi”

Nr.PGI05114 “Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem’’

Saīsinātais nosaukums: “E-COOL”

Projekta īstenošanas laiks:

 • 01.06.2018. – 31.05.2021. (ieviešanas fāze)
 • 01.06.2021. – 31.05.2023. (uzraudzības fāze)

Vadošais partneris: Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (ES), www.camaradesevilla.com

Projekta partneri:

 1. Dienvidmorāvijas reģions (CZ), www.kr-jihomoravsky.cz
 2. Zemgales plānošanas reģions (LV) www.zemgale.lv
 3. Hargitas apgabals (RO) www.harghitacounty.ro
 4. Devonas apgabals (UK), www.devon.gov.uk
 5. Apūlijas reģions (IT) http://bollentispiriti.regione.puglia.it
 6. Hanzas Universitāte (NL) https://www.hanze.nl/nld
 7. Atikas reģiona Attīstības fonds (GR) www.ptapatt.gr/index.php/gr/
 8. Horvātijas Ekonomikas, uzņēmējdarbības un amatniecības ministrija (HR) www.mingo.hr
 9. Opoles Aglomerācijas asociācija (PL) www.ao.opole.pl

Projekta mērķis: pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, lai radītu jauniešiem draudzīgāku uzņēmējdarbības vidi, attīstītu jauniešos uzņēmējdarbības garu un nepieciešamās kompetences, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

 • Vienotas metodoloģijas izstrāde jauniešu uzņēmējdarbības izglītības politikas instrumentu, līdzekļu un pasākumu identificēšanai;
 • Jauniešu uzņēmējdarbības izglītības politikas instrumentu, līdzekļu un pasākumu identificēšana un klasificēšana starpreģionālā un reģionālā mērogā;
 • Situācijas analīze par jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un tās piedāvājumu katrā no partnervalstīm;
 • Labās prakses piemēru identificēšana un apkopošana jauniešu uzņēmējdarbības izglītības jomā;
 • Reģionāla līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīze un rekomendācijas politikas instrumentu uzlabošanai;
 • Rīcības plāna, kas veicinātu jauniešu uzņēmējdarbības attīstības reģionālo politiku; izstrāde;
 • Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta partneriem (darba grupas, semināri, studiju vizītes);
 • Projektā iesaistīto ārējo interesentu darba grupas izveide dalībai projekta ieviešanā;
 • Publicitātes pasākumi galveno projekta mērķu grupu informēšanai par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem.

Projekta uzraudzības posmā:

 • Rīcības plāna rezultātu uzraudzība un analīze.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Veicināta sadarbība starp galvenajām iesaistītajām pusēm, lai radītu jauniešiem draudzīgāku uzņēmējdarbības vidi, attīstītu jauniešos uzņēmējdarbības garu un nepieciešamās kompetences;
 • Izstrādāts Zemgales reģiona Rīcības plāns uzņēmējdarbības mācīšanai izglītības iestādēs un jauniešu uzņēmējdarbības vides attīstīšanas veicināšanai;
 • Apgūta partnervalstu pieredze jauniešu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā;
 • Projekta rezultātu apkopošana un izplatīšana ieinteresētajām pusēm (Zemgales reģiona pašvaldībās un izglītības iestādes).

Projekta kopējais finansējums: 1 730 135,00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 470 614,75 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 150 786,00 EUR

Projektu līdzfinansē: Interreg Europe programma 2014. – 2020. gadam

www.interregeurope.eu/e-cool 

www.europa.eu

www.facebook.com/Zemgale

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.