Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 20142020 

Projekts: Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ “Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania” 

Saīsinātais nosaukums: Business support

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši) 

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions, LV

Projekta partneri: 

 • Kurzemes Plānošanas reģions, LV 
 • Aizkraukles novada pašvaldība, LV; 
 • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, LV;  
 • Šauļu inkubators (LT) 
 • Panevežu Biznesa centrs (LT) 
 • Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT) 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas. 

Projekta apakšmērķi: 

 • Paaugstināt pārrobežu sadarbību un stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta institūciju kapacitāti. 
 • Veicināt uzņēmējdarbību, nodrošinot uzņēmējdarbības dzīvotspējīgu ideju atbalsta sistēmu uzsācējiem.  

 
Projektā īstenotās aktivitātes un rezultāti: 

 • Izveidoti 2 jauni uzņēmējdarbības atbalsta centri – Aizkraukles uzņēmējdarbības centrs (LV) un Rokišķu bibliotēkas uzņēmējdarbības un NVO klasteris (LT), kuros jau aktīvi notiek jauno uzņēmēju konsultācijas. Pateicoties šiem centriem, vietējiem jaunajiem vai tikai topošajiem uzņēmējiem ir iespēja iegūt sev vēlamo informāciju nebraucot uz Rīgu. Šajos centros jau ir rīkotas apmācības un semināri jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem. 
 • Aprīkotas 6 uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas ar mēbelēm, IT aprīkojumu, konferenču aprīkojumu, u.c.) Pateicoties kam tagad ir iespēja rīkot konferences, rīkot apmācības un seminārus šajos centros.   
 • Uzlabotas 4 uzņēmējdarbības atbalsta institūciju mājaslapas. Kuras ir izveidotas tā, lai būtu vieglāk pārskatāmas, vieglāk būtu atrast sev noderīgu informāciju.  https://zuc.zemgale.lv/https://www.kurzemesregions.lv/; http://www.aizkraukle.lv/lv/uznemejdarbiba/aizkraukles-uznemejdarbibas-centrs/; https://www.rokiskis.rvb.lt/ 
 • Izveidota kopīga LV/LT konsultatīvā platforma pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmējiem, apvienojot visas projektu partneru uzlabotās mājaslapas 
 • Veikts pētījums par uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveides iespējām LV, LT – identificējot uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas LV, LT, to aktivitātes un pakalpojumus uzņēmējiem, stiprās un vājās puses, izstrādājot rekomendācijas, kuri sniegtie pakalpojumi ir visefektīvākie un identificējot nepieciešamo apmācību tēmas 
  • Tika noorganizēti 2 semināri LV un LT par pētījuma rezultātiem un labās pieredzes pārņemšanu, kurā bija aicināti uzņēmēji un visi gribētāji, lai iepazītos ar pētījuma rezultātiem un lai piedalītos diskusijā par tā rezultātiem. Bija lieliska iespēja uzzināt par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībā, jo dalībnieku vidū bija arī aicināti atbildīgo institūciju pārstāvji.  
  • 6 Uzņēmējdarbības atbalstu institūciju personāla apmācības LV, LT tēmās, kuras tika identificētas pētījuma rezultātā 
 • Izveidots pārrobežu mentoru-konsultantu tīkls http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti-latvijas-lietuvas-programma-businesssupport/biznesa-mentoru-tikls 
  • Lauksaimniecības un nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības jomās (atbalsts biznesa idejas dzīvotspējas noteikšanai un attīstībai) 
  • Apmācīti 20 TOP konsultanti 4 dažādās tēmās mentoringa pakalpojumu izveidei: 1.Sarunu, sadarbības procesi; 2. Biznesa ideju attīstīšana; 3. Uzņēmējdarbības attīstības mentorings; 4. Mentoru attīstības rīki un metodes   
  • Apmācīts 150 LV un LT uzņēmējdarbības institūciju, uzņēmēju personāls un mentori. Darbu ir uzsākuši jau ... mentori 
 • Izveidota kopīga apmācību programma uzņēmējdarbības uzsācējiem e-vidē 
  • Tiek organizētas pilot apmācības LV un LT, kuras kopskaitā būs 12.  
 • Šobrīd jau ir un vēl tiek organizēti darba semināri MVU eksporta ieviešanas barjeru identificēšanai 
 • Tiek organizēti darba semināri par eksporta veicināšanu, kuri kopskaitā būs 5.    
 • Izstrādāti 10 noteikumi kopumi vismaz 5 sektoriem uz 10 dažādām valstīm https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/eksporta-noteikumuapkopojums/ 
 • Izstrādāti 10 līguma paraugi  
 • Pieejams mārketinga rīks ar iespēju izveidot brošūras, plakātus, video, u.c. materiālus  
 • 4 Uzņēmējdarbības dienu un tikšanās organizēšana Aizkrauklē, Šauļos, Rokišķos. 
 • Izstrādāts kopīgs LV un LT buklets par uzņēmējdarbības atbalsts sistēmu 
 • Ieviesta publicitātes kampaņa uzņēmējdarbības prasmju un gara stiprināšanai
  – 1 komunikācijas plāns, 10 video rullīši, 2 nacionāla līmeņa publikācijas,
  sociālie tīkli.
  Zemgales Plānošanas reģions:
  https://www.youtube.com/watch?v=H-kwxlRzBXs
  https://www.youtube.com/watch?v=pZCCO8elWQU (LT subtitles)
  Aizkraukles Uzņēmējdarbības centrs:
  https://www.youtube.com/watch?v=1ut2uQDt2WA
  https://www.youtube.com/watch?v=bgzHV5Vue38 (LT subtitles)
  Mentoru tīkls:
  https://www.youtube.com/watch?v=HwGKK1BkLcs
  https://www.youtube.com/watch?v=1bv5nmqeCJo (LT subtitles)
  Eksports:
  https://www.youtube.com/watch?v=UxTtB5q4asg
  https://www.youtube.com/watch?v=cRyv8IfruOc (LT subtitles)
  Rokišku bibliotēka:
  https://www.youtube.com/watch?v=5za0L3JzNi4
  https://www.youtube.com/watch?v=B-w5F_-kbHU (LV subtitles

Projekta kopējais finansējums: 729 604,06 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 620 163,43
EUR)

ZPR finansējums: 169 358,85 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 143 955,03 EUR)