Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-302 “Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā”.

LLI-302 “Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.

Saīsinātais nosaukums: “Safe borderlands”

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 31.08.2020 (29 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri: 

Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

Projektā īstenotas aktivitātes: 

 1. Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte, nodrošinot preventīvas aktivitātes:
  • Videokameru izvietošana un to sasaiste ar novērošanas stacionārām sistēmām 5 pašvaldību teritorijās;
  • Ceļu satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi (ātruma displejs, ceļa zīmes);
  • Vietējo pašvaldību ugunsdzēsēju kapacitātes stiprināšanai (1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegāde).
 2. Sadarbības un kapacitātes stiprināšana:
  • Kopējas apmācības LV un LT par otras valsts likumdošanu un institūcijām sabiedriska drošībā;
  • Pieredzes apmaiņas braucieni pie partneru pilsētām tajā skaitā brauciens uz Poliju, pārņemot labo pieredzi;
  • Darba grupas starp visām iesaistītajām institūcijām – brīvprātīgie, pašvaldības un valsts institūcijas;
  • Iedzīvotāju drošības vecināšanas pasākumi katrā partneru pilsētā;
  • Buklets par atšķirībām starp valstīm drošības jautājumos.
 3. Jaunu pārrobežu sadarbības risinājumu ieviešana:
  • pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem
  • Sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.

 Projektā sasniegtie rezultāti:

 • Organizēti 2 apmācības semināri par sabiedrisko drošību pakalpojumu līdzībām un atšķirībām Latvijā un Lietuvā;
 • Organizētas 5 vietējas apmācības, lai uzlabotu reaģēšanu dzīvībai bīstamas situācijās;  
 • Organizētas 5 iesaistīto pušu darba grupas/darbnīcas, lai uzlabotu sadarbību starp pašvaldībām un valsts iestādēm sabiedriskas drošības jautājumos;
 • Organizētas 9 izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu vietējiem iedzīvotājiem;
 • Veikts pētījums par pārrobežu sadarbības risinājumiem;
 • Izstrādāts buklets par atšķirībām drošības jautājumos Latvijā un Lietuvā; Uzlabota 5 pašvaldību drošības dienestu veiktspēja pateicoties: videonovērošanas sistēmas ierīkošanai, kura ietilpst 87 video kameru uzstādīšana pašvaldību teritorijās; 1 ugunsdzēsēju mašīnas un drona iegādei; ātruma displeja un informatīvo zīmju par videonovērošanu izvietošanai;
 • Noslēgti 3 divpusēji sadarbības līgumi starp 6 pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskas drošības jautājumos.       

Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk. ERAF finansējums 461 773,08 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 102 334,54 (t.sk. ERAF finansējums 86 984,36 EUR)

Projektu līdzfinansē: 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 20142020. gadam, 

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju