Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Projekts: LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā”

    LLI-291 “Enhancement of Green Infrastructure in the Landscape of Lowland Rivers”

Saīsinātais nosaukums: “ENGRAVE”

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2018. – 30.04.2020.

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV), zemgale.lv

Projekta partneri:

 • Baltijas Vides forums (LV), bef.lv
 • Jelgavas novada pašvaldība (LV), jelgavasnovads.lv
 • Bauskas novada pašvaldība (LV), bauska.lv
 • Rundāles novada pašvaldība (LV), rundale.lv
 • Biržu rajona pašvaldība (LT), birzai.lt
 • Biržu Reģionālā parka direkcija (LT), birzuparkas.lt
 • Žagares Reģionālā parka direkcija (LT), zagaresrp.am.lt

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā.

Mērķi plānots sasniegt, stiprinot sadarbību starp valsts pārvaldes institūcijām un ieinteresētajām pusēm, kā arī atbalstot pašvaldības un reģionālās institūcijas ar zināšanām par to, kā ieviešami upju veidotās zaļās infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi un labās prakses piemēri. 

Projektā plānotās aktivitātes:

 • paneļdiskusijas organizēšana ar ieinteresētajām pusēm par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;
 • četru ekspertu tikšanos organizēšana un projektā iesaistīto teritoriju apskate;
 • metodoloģijas izstrāde par reģionālo un vietējo ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu zemieņu teritorijās;
 • Zemgales Reģionālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde;
 • Svētes upes sateces baseina attīstības plāna izstrāde;
 • Bauskas novada pašvaldības lokālā ainavu un zaļās infrastruktūras plāna izstrāde;
 • Plāna izstrāde zaļās infrastruktūras saglabāšanai, attīstībai un ainavas veidošanai gar Apašču un Agluonas upēm Biržu pilsētā un Širvena ezeru Biržu rajonā;
 • Veiktspējas paaugstināšanas pasākumu organizēšana:
  • mācību brauciens uz Lielbritāniju par plānošanas pieejām, sadarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm, kā arī praktiskām upju atjaunošanas aktivitātēm;
  • mācības          par      vides   saglabāšanas             aspektu          integrēšanu   ainavu             un        zaļās infrastruktūras plānošanā;
  • pārrobežu darba grupa “Ainavas plānošana: ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana”;
  • aizaugušo ūdensceļu tīrīšana ar pļāvēju-amfībiju gar Mūsas un Mēmeles upju krastiem Bauskas novada pašvaldībā;
 • konsolidētu projekta rekomendāciju izstrāde, apkopojot projekta laikā gūtās atziņas;
 • ainavas veidošana pilskalnam “Vīna kalns” Bauskas dabas parka teritorijā;
 • ainavas veidošana un atjaunošana Apašču upes krastos, izveidojot gājēju un riteņbraucēju taku gar ieleju Biržu pilsētā;
 • infrastruktūras uzlabošana pie alām Biržu rajona Karajimiškio ciemā (žogu, kāpņu nomaiņa/ uzstādīšana);
 • infrastruktūras uzlabošana Žagares Ķiršu dārzā (zemes iekopšana un sagatavošana koku stādīšanai, piebraucamā ceļa un automašīnu stāvlaukuma atjaunošana, ķiršu un citu koku un krūmu stādīšana, savvaļas puķu sēšana zemienes pļavās);
 • video klipa izveidošana trīs valodās (latviešu, lietuviešu, angļu), kas veltīts projekta rezultātiem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • iesaistot ieinteresētās puses, izveidota sadarbība un apmācību koncepcija par ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanu un pārvaldību;
 • izstrādāta metodoloģija reģionālai un lokālai ainavu un zaļās infrastruktūras plānošanai zemieņu teritorijās;
 • izstrādāti četri ainavu un zaļās infrastruktūras plāni (Zemgales plānošanas reģionam, Bauskas novada pašvaldībai, Svētes upes sateces baseinam, Biržu pilsētai);
 • īstenoti dažāda veida pasākumi/ darbības, lai uzlabotu zaļo infrastruktūru dažādās vietās pārrobežu teritorijā.

Projekta kopējais finansējums: 583 300.34 EUR (t.sk. ERAF finansējums 495 805.26 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 76 990.76 EUR (t.sk. ERAF finansējums 65 442.14 EUR)

Projektu līdzfinansē:                                                                                 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam,               

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/ 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.