Konkursam 2019. gadā pavisam iesniegts tika 91 projektu pieteikums, kuros kopējā pieprasītā summa pārsniedza 330 tūkstošus eiro. Ekspertu komisija, kurā darbojās Valsts Kultūrkapitāla fonda, ZPR un NVO sektora pārstāvji, 25. aprīļa sēdē nolēmuši atbalstīt 45 projektu īstenošanu par kopējo summu 76 000 EUR.

Zemgales plānošanas reģions līdz 2019. gada 29. marta pulksten 16 (sūtot pa pastu līdz 25. martam (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus Zemgales kultūras programmā 2019!

Kultūras programmas mērķis ir veicināt Zemgales novadam raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuri īstenoti Zemgalē un paredz:

  • Zemgales kultūrtelpas vienmērīgu un līdzsvarotu attīstību, atbalstot kopienu iniciatīvas un veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
  • Zemgales un Sēlijas tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, pārmantošanu un popularizēšanu;
  • kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, apvienojot tradicionālās prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
  • veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

Atbalsts būs pieejams tikai tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši ‘’Zemgales kultūras programmas 2019’’ nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 15.decembrim.

Jaunā konkursa projektu pieteikumi, kas noformēti atbilstīgi Nolikuma prasībām, vienā eksemplārā, personīgi, pa pastu, vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniedzami ZPR Jelgavas vai Jēkabpils birojā līdz 2019. gada 29. martam pulksten 16. Turklāt šogad jāielāgo arī tas, ka projekta pieteikums konkursam jānosūta arī elektroniski PDF formātā, kas ir identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā.

Projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (vienā failā PDF formātā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā) subjektā norādot projekta iesniedzēju un saīsinātu projekta nosaukumu, nosūtot to uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv. 

Konsultācijas par projekta konkursu un projekta pieteikumu sagatavošanu iespējams saņemt, sazinoties ar Zemgales kultūras programmas koordinatori:

Sanita Larionova

Projektu vadītāja
Sanita.Larionova [at] zpr.gov.lv