Konkursam 2021. gadā pavisam iesniegti 132 projektu pieteikumi, kuros kopējā pieprasītā finansējuma summa – 593 221,39 eiro. Ekspertu komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bijusi īpaši sīva, tomēr, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 50 projektus, sadalot konkursa pieejamo finansējumu 118 415,00 eiro apmērā.

Zemgales Plānošanas reģions no 2021. gada 3. marta līdz 31. martam izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”.

att

Programmas mērķis ir veicināt Zemgalei raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā. Minētā mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kas īstenoti Zemgales plānošanas reģionā un orientēti uz zemgaļu un sēļu materiālās un nemateriālās kultūras vērtību izzināšanu un daudzināšanu. Tiks atbalstīti jaunrades un pētniecības procesi kultūras jomā, kopienu iniciatīvas, veicinot sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs. Projektu iesniedzēji aicināti veicināt profesionālās mākslas pieejamību no attīstības centriem attālākās vietās, tostarp ģimenēm ar bērniem, senioriem un citām iedzīvotāju mērķgrupām. Kā arī atbalstu varēs saņemt projekti, kas veicinās tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšanu, izpēti, praktizēšanu, popularizēšanu un pārnesi.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Fiziska persona, piedaloties Kultūras programmas projektu konkursā, var saņemt atbalstu tikai zinātniski pētnieciska vai radoša darba veikšanai. 

Šogad projektiem piešķirtais finansējums ir 118415 eiro, un projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 31. marts. Atbalsts būs pieejams projektiem, kuri būs izstrādāti atbilstoši ZKP2021 Nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus  plānots īstenot no  2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 15. decembrim (ieskaitot), bez pagarināšanas iespējām.

Projektu pieteicēji aicināti izvērtēt iespējas 2021. gadā realizēt publiskus pasākumus un iesniegt reāli īstenojamus projektus.

Projektu pieteikumu saskaņā ar ZPR noteiktiem konkursa termiņiem aicinām iesniegt:  

Elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi zpr@zpr.gov.lv  ar norādi “Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales Kultūras programma 2021”. Nosūtot pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2021. gada 31. marts) uz adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Zemgales Kultūras programma 2021, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001. Vai Zemgales plānošanas birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, (ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ, projekta pieteikumu var atstāt ZPR pasta kastītē, 1.stāvā). Gadījumā, ja projekts tiek sūtīts pa pastu vai atstāts ZPR pasta kastītē,  jāatsūta arī tā elektroniskā versija pdf formātā uz zpr@zpr.gov.lv.

Projektu iesniedzējiem 18. martā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi izstrādes laikā būs radušies. 

    Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores:

    Sanita Larionova

    Projektu vadītāja
    Sanita.Larionova [at] zpr.gov.lv