Konkursam 2022. gadā pavisam iesniegti 73 projektu pieteikumi, kuros kopējā pieprasītā finansējuma summa – 387114,03 eiro. Ekspertu komisijā strādāja divi Valsts kultūrkapitāla fonda eksperti, viens akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” eksperts un trīs Zemgales plānošanas reģiona izvēlēti eksperti. Arī šogad konkursam iesniegti vērtīgi projekti, un konkurence bija sīva, tomēr, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, ekspertu komisija nolēma atbalstīt 40 projektus, sadalot konkursa pieejamo finansējumu 109660,00 eiro apmērā.

att

Pieteikumi Zemgales kultūras programmā 2022 tiek pieņemti līdz 2022. gada 31.martam.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt daudzveidīgas un kvalitatīvas  kultūras pieejamību sabiedrībai Zemgales reģionā,  atbalstot kultūrvides, reģionam raksturīgo tradīciju,  kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un  attīstību.

Šī mērķa sasniegšanai finansiāli tiks atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes kultūras projekti, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

 • Zemgales reģiona kultūrtelpas vienmērīga un līdzsvarota attīstība, veicinot kultūras pieejamību, sabiedrības līdzdalību kultūras procesos;
 • Tradicionālās kultūras un kultūras mantojuma savdabības saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana, tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese,
 • Zemgales reģionā ietilpstošo kultūrvēsturisko zemju identitātes, kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu unikalitātes, savdabības saglabāšana un attīstība;
 • Kultūras un radošo industriju attīstība reģionā, apvienojot tradicionālās prasmes, to laikmetīgās izpausmes un tehnoloģiju iespējas;
 • Profesionālās mākslas pieejamība reģionā, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

Kultūras programmas projektu konkursā atbalsts būs pieejams projektiem, kuri būs izstrādāti atbilstoši ZKP2022 Nolikumam un kurus  plānots īstenot no  2022. gada 2. maija līdz 2022. gada 15. decembrim, bez pagarināšanas iespējām. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Zemgales plānošanas reģiona administratīvajā teritorijā. Projektiem pieejamais finansējums 109660,00 EUR.

Projekta pieteikumu iesniegšana

Kultūras programmas projekta pieteikumu,  saskaņā ar ZPR noteiktiem konkursa noteikumiem un termiņiem var iesniegt:

 • elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu. Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: zpr@zpr.gov.lv ar norādi ‘’Projekta pieteikums Zemgales kultūras programma 2022’’.  Pievienotā dokumenta nosaukumam jāsatur iesniedzēja un projekta nosaukums.
 • pa pastu (ar nosacījumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2.1 punktā minētais datums) uz ZPR biroja adresi: Zemgales Plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.
 • personīgi ZPR birojā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, projekta pieteikumu atstājot ZPR pasta kastītē, 1.stāvā.

Papildus, projekta pieteikums, kas identisks pa pastu nosūtītajam vai birojā iesniegtajam oriģinālam, 2.1 punktā noteiktajā termiņā  jānosūta  elektroniski PDF formātā vienā failā uz e-pastu adresi zpr@zpr.gov.lv, norādot projekta pieteikuma iesniedzēju un nosaukumu.

Projektu iesniedzējiem 16. martā norisināsies informatīvs seminārs, kura laikā varēs noskaidrot atbildes uz interesējošiem jautājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies. 

Līdztekus tam interesentiem iespējams saņemt individuālas konsultācijas pie programmas ieviešanas koordinatores:

  Sanita Larionova

  Projektu vadītāja
  Sanita.Larionova [at] zpr.gov.lv