Interreg Baltic Sea Region
GIA1
baltijas juras regions

Īstenojot projektu, kura mērķis ir izstrādāt un ieviest standartu zaļo industriālo zonu sertificēšanai, lai veicinātu to mērķtiecību uz klimatneitralitāti un plaši ieviestu inovācijas CO2 emisiju samazināšanai rūpnieciskajās zonās, aizvadīta kārtējā starpvalstu projektu dalībnieku tikšanās.

Lai mazinātu gan Baltijas jūras reģiona CO2 emisijas, gan atkarību no naftas un gāzes importa, ir nepieciešams dekarbonizēt rūpnieciskās darbības. Tāpat, lai veicinātu un mobilizētu ieguldījumus atjaunojamās enerģijas ražošanā, viedā enerģijas pārvaldībā un pilnvērtīgā zaļās enerģijas izmantošanā, ražošanā un citā uzņēmējdarbībā, ir nepieciešami inovatīvi risinājumi, kas droši palielina energoefektivitāti un tādējādi samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas rūpniecībā. Šādas pārmaiņas iespējams īstenot, izmantojot īpašu regulējumu, piemēram, zaļās industriālās zonas marķēšanu jeb sertificēšanu.

Līdz šim nav izstrādāti starptautiski standarti sertifikācijai minētajā reģionā. Tāpēc tiek īstenots projekts “Starptautiska sertifikācijas standarta un instrumentu kopizstrāde, lai veicinātu enerģētikas pāreju zaļajās industriālajās zonās | Green Industrial Areas (GIA)”, kura ietvaros partneru galvenais uzdevums ir apkopot savas zināšanas un esošos rīkus, izstrādājot starptautiski atzītu standartu sertifikātam, kas veicinātu industriālo zonu transformāciju viedas un klimatneitrālas ekonomikas virzienā.

GIA

No 26.un 27.septembrī Polijas pilsētā Bialistokā norisinājās kārtējā starptautisko projekta partneru tikšanās. Pirmās dienas programmā projekta dalībnieki tikās ar Podlaskas reģiona pārstāvi, kas klātesošos iepazīstināja ar pieejām, kā reģions investē zaļajos enerģijas avotos un energoefektivitātē. Tāpat sekoja vietējās universitātes lektora prezentācija par dažādajiem veidiem, kā iespējams samazināt nozares enerģijas patēriņu, kas ir būtisks solis ceļā uz zaļāku vidi, tostarp zaļākām industriālajām zonām.

Pirmās vizītes dienas ietvaros projekta partneri apmeklēja arī Bialistokas Tehnoloģiju universitāti, kas ievieš dažādas tehnoloģijas, tostarp hibrīd enerģijas iegūšanas staciju. Šajā ekskursijā klātesošie varēja ieskatīties dažādo tehnoloģiju mērījumos un kādi secinājumi izriet no tās pirmajiem darbības gadiem. Tāpat tika prezentēti konkrētā reģiona īstenotie zaļās enerģijas iegūšanas risinājumi.

Savukārt otrā diena aizvadīta intensīvās darba grupās, kurās strādāts pie sertifikācijas sistēmas izveides, tostarp definēti sertifikācijas kritēriji, lai tos varētu piemērot visās Baltijas jūras reģiona un projektā iesaistītajās valstīs. Šis bija vēl viens solis tuvāk galvenajam mērķim - izstrādāt un ieviest standartu zaļo industriālo zonu sertificēšanai, lai veicinātu to klimatneitralitāti un plaši ieviestu inovācijas CO2 emisiju samazināšanai rūpnieciskajās zonās.

Pēc vizītes Polijā, projekta partneriem priekšā darbs, kas galvenokārt saistīts ar vizītes laikā iegūtās informācijas apkopošanu, kā arī ar turpmāku darbu pie kritēriju definēšanas.

 

Projekts GIA tiek īstenots “Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021-2027” ietvaros. Projekta kopējais budžets ir 2 845 916,60 EUR (t.sk. ERAF finansējums  2,276,733.28 EUR) ZPR budžets ir 219 492 EUR. Vairāk par projektu iespējams uzzināt: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/starptautiska-sertifikacijas-standarta-un-instrumentu-kopizstrade-lai-veicinatu-energetikas-pareju-zalajas-industrialajas-zonas

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

https://interreg-baltic.eu/project/greenindustrialareas/

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv