Oktobra vidū uz pirmo sadarbības paneļa sanāksmi sanāks projektā “INVALIS” iesaistītās puses, kopīgi debatējot par nepieciešamo rīcību un efektīvu rīcības plāna īstenošanu, bioloģisko daudzveidību aizsargājot no invazīvajām sugām.

 

Tikšanās ZPR telpās Katoļu ielā 2b, Jelgavā, 17. oktobrī būs pirmā tāda veida aktivitāte Latvijā šovasar sāktajā projektā, un tajā paredzēts dalībniekiem apmainīties ar informāciju un viedokļiem, kas vēlāk būs izmantojami izstrādājamajā rīcības plānā. Pasākuma darba kārtība -

Sanāksme 17. oktobrī norisināsies no plkst.11 līdz plkst.16, un pieteikties tai iespējams, līdz 15. oktobrim sazinoties ar projekta pārstāvi Valentīnu Mengoti: valentina.mengote@zpr.gov.lv

Ar projekta “INVALIS” jeb “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām” atbalstu Zemgales Plānošanas reģions paredz izveidot Latvijas ekspertu, zinātnieku un citu iesaistīto pušu sadarbības paneli, tā stiprinot sadarbību starp valsts iestādēm, pašvaldībām un reģionālajām institūcijām. Tas nepieciešams, lai vairotu zināšanas par veidiem, kā kontrolēt invazīvo svešzemju sugu izplatību un mazinātu sociālekonomiskos un vides riskus. Mērķa sasniegšanai paredzēts izmantot Eiropas Savienības reģionu pieredzi. Apkopotās zināšanas tiks iekļautas nacionālajos un reģionālajos politikas risinājumos un rīcības plānos.

Jāatzīmē, ka projektā paredzēts arī izstrādāt pētījumu par invazīvo svešzemju sugu ienākšanas un izplatības ceļiem Latvijā, palielināt valsts iestāžu kapacitāti efektīvi piemērot vides un bioloģiskās daudzveidības politiku, noteikt reģionu un pārrobežu ekosistēmu aizsardzības spējas, kā arī izstrādāt aktivitātes ekosistēmu elastīgumam. Tāpat plānots vairot sabiedrības informētību un stiprināt vietējo kopienu apņemšanos piedalīties projekta pasākumos, aizsargājot dabisko ekosistēmu no invazīvajām sugām.

Projektā “INVALIS” iesaistīti partneri no septiņām valstīm – Francijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Rumānijas, Portugāles un Spānijas. Projektu līdzfinansē Interreg Europe programma 2014.-2020.gadam, un tā kopējais budžets ir 1 384 618 EUR (ERAF finansējums – 1 160 791,70 EUR), savukārt ZPR budžets paredzēts 173 507 EUR, no kuriem programa finansē 147 480,95 EUR. Projektu “INVALIS” īstenos no 2018. gada jūnija līdz 2023. gada maijam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu