CHERRY Kultūra un radošās industrijas
cherry_28.11.
cherry

28.novembrī aizvadīta projekta “CHERRY” iesaistīto pušu darba grupas sanāksme, kurā dalībnieki tikās, lai uzzinātu aptaujas anketu rezultātus, kā arī uzsāktu darbu pie kultūras un radošo industriju (KRI) Zemgalē labo piemēru izvirzīšanas.

Sanāksmi atklāja Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītāja Sanita Larionova, klātesošos iepazīstinot ar projekta aktualitātēm. Šobrīd projektā veiktas dažādas aktivitātes. Zemgales plānošanas reģions ir atbildīgs par esošās situācijas un SVID analīzi kultūras un radošo industriju jomā projekta partneru teritorijās. Pētījumā tika aptaujāti projektu partneru KRI pārstāvji, izvērtējot situāciju 3 dimensijās:

  • kultūras un radošo industriju un pilsētvides transformācija;
  • kultūras un radošo industriju un vietējā attīstība;
  • kultūras un dabas vērtību valorizācija (vērtības paaugstināšana).

Pētījuma  eksperte Ilze Eglāja prezentēja esošo situāciju un SVID analīzi kultūras un radošo industriju jomā Zemgales plānošanas reģionā. Īsi ieskicējot aptaujas rezultātus, secināts, ka KRI jomas pārstāvji augstu vērtē dažādos pieejamos atbalsta mehānismus, tomēr, norādot, ka pašnodarbinātajiem pastāv šķēršļi to saņemšanai. Tāpat secināts, ka būtiski ir turpināt dažādas atbalsta programmas, kurām pateicoties iespējams iegūt finansējumu un realizēt dažādas aktivitātes. Interesanti, ka vairums no Zemgales respondentiem, minējuši, ka pandēmijas laikā spējuši veiksmīgi pārrorientēt savu darbību un realizēt to caur dažādiem citiem kanāliem, tostarp digitālā vidē.

Vēl viena no projekta aktivitātēm paredz labās prakses piemēru identificēšanu KRI. Šādas aktivitātes mērķis ir prezentēt citām partnervalstīm labos piemērus, lai tos, potenciāli varētu pārnest jeb realizēt arī citviet. Sanāksmē aizvadīta diskusija par reģiona labās prakses piemēriem KRI jomā.

Zemgales reģions var lepoties ar daudziem piemēriem, tostarp, Jelgavas Vecpilsētas kvartāls, kas uzskatāms par labo praksi ne tikai no kultūrvērsturiskā mantojuma aspekta, bet arī kā piemērs veiksmīgas pilsētvides sakārtošanas un transformācijas projektam. Tāpat sanāksmes dalībnieki izcēla Jelgavas novada Elejas muižas parku. Vietu, kur fiziski vairs nav saglabājies daudz vēstures liecību, šobrīd ir ieguvusi jaunus vaibstus. Tur realizēts vērienīgs projekts un uzbūvēta izstāžu zāle, kuras vēstures ekspozīcija jau tagad izvirzīta “Eksporta un inovācijas balvai”. Arī kultūrtelpa “Mežotnes baznīca” ir nozīmīgs piemērs tam, kā vieta, kas ilgstoši bija zaudējusi savu spozmi, nu ir atdzimusi un ieguvusi jaunu elpu.

Nolemts, ka katras plānošanas reģiona pašvaldības atbildīgajiem projekta pārstāvjiem līdz decembra beigām, jāiesniedz saraksts ar sava novada labajiem piemēriem. Pēcāk tie tiks analizēti, lai jau nākamā gada sākumā ZPR varētu prezentēt savus labos piemērus starpvalstu projektu dalībnieku sanāksmē.

 

Atgādinām, ka projekts “CHERRY” tiek īstenots Interreg Europe 2021. – 2027.gadam programmā. Tā mērķis ir pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, stimulēt radošā sektora atgūšanos pēc Covid-19 krīzes, kā arī veicināt kultūras un radošo industriju attīstību reģionā, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos. Projekta kopējais budžets ir 1 939 948.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1 551 958.40 EUR). ZPR budžets - 172 792.00 EUR. Vairāk par projektu ŠEIT.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

www.interregeurope.eu/cherry ; www.europe.eu

Undīne Šulca

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Undine.Sulca [at] zpr.gov.lv