Projekta INSPIRE partneru kopbilde vizītē Polijā
Interreg Europe programmas projekta INSPIRE logo

Lai veicinātu digitalizāciju, iedzīvotāju skaita pieaugumu, apmierinātību ar dzīves kvalitāti, kā arī uzņēmējdarbību un iedzīvotāju iesaisti reģionu lauku teritorijās, Zemgales plānošanas reģions kā partneris uzsācis Interreg Europe programmas projektu “Inovatīvi un viedi politikas instrumenti Eiropas lauku attīstībai” jeb “INSPIRE”.

Aizvadītajā nedēļā projekta atklāšanas pasākumu Olštinā Polijā rīkoja vadošais partneris – vietējā rīcības grupa “Dienvidu Varmija”. Šeit divu dienu ilgā vizītē projekta partneri no Latvijas, Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Vācijas un Spānijas apmeklēja vietējos reģiona ciematus, lai iepazītu lauku vides attīstības virzienus Olštinas apkārtnē.

Projekta partneri novēroja, ka Olštinā un Olštinekā augstu tiek vērtēta vietējo iedzīvotāju iniciatīva un to sniegtais pienesums reģiona pilnveidošanā un atpazīstamības veicināšanā. Tā, piemēram, Olštinekas etnogrāfiskajā parkā iespējams iegādāties apkārtnes mājražotāju radīto produkciju, savukārt Węgój ciema iedzīvotāji rīko dažādus pasākumus, kā arī īsteno tūrisma aktivitātes.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā notika tikšanās ar Olštinekas priekšsēdētāju Robertu Varaksu, kurš dalībniekus iepazīstināja ar dažādajiem veidiem, kā tiek nodrošināta vietējo iedzīvotāju iesaiste. Ik gadu, izvērtējot iedzīvotāju idejas un projektus, no pašvaldības izveidotā fonda iedzīvotājiem tiek piešķirti līdzekļi un sniegts atbalsts, lai idejas attīstītu. Kā norāda mērs, šajā iniciatīvā var piedalīties ikviens – nav noteikts vecuma ierobežojums. Tāpat šai aktivitātei nav definēts budžets – ja iesniegts labs un vērtīgs projekts, tad tam tiek piemeklēti līdzekļi. Pašvaldībā darbojas arī jauniešu un senioru padomes, kurām attiecīgi tiek piešķirti 1000 un 7000 Polijas zloti to darbībai. Abas padomes mēdz savā starpā sadarboties, kopīgi risinot jautājumus, lai iegūtais rezultāts apmierinātu kā jauniešus, tā arī gadiem bagātākus iedzīvotājus. Tā, piemēram, abas padomes kopā tiekas sanāksmēs, organizē pasākumus, dodas ekskursijās, kā arī plāno uzlabojumus pilsētvidē.

Projekta INSPIRE partneri pie sarunu galdiem Polijas ciematā

Savukārt Węgój ciema pārstāve norāda, cik būtiski ļaut aktīviem cilvēkiem izpausties – tas rīcībai iedvesmo arī citus. Tā kā ciema dzīve ir aktīva, šeit notiek dažādas norises, kuras plāno un organizē paši ciema iedzīvotāji, tad tas uzrunā ne vien vietējos iedzīvotājus, bet mudina šeit uz dzīvi pārcelties arī citus. Pēdējos gados šī ciema iedzīvotāju skaits palielinājies līdz 400 pastāvīgiem iemītniekiem.

Tāpat projekta atklāšanas pasākuma programmā iekļauti arī ar INSPIRE ieviešanu saistīti jautājumi. Apspriesta plānotā projekta ieviešanas gaita, partneru potenciālie politikas instrumenti un uzlabojumi, ko tie sniegs, organizēta diskusija par to, kā uzlabot plānošanas dokumentus, to ieviešanu, izmantojot starpreģionu zināšanu apmaiņu.

INSPIRE projekta partneri strādā pie vietējiem un valsts politikas instrumentiem, lai iedvesmotu gudru pāreju apzinātās un tālredzīgās lauku kopienās, ko nodrošina digitalizācija. Partneri strādā sešās viedā ciema loģikas dimensijās (ekonomika, vide, pārvaldība, dzīve, mobilitāte, cilvēki), pilnveidojot politikas instrumentus, lai nodrošinātu nākotni savām kopienām un iedvesmotu citus.

Projekta partneru mērķis ir uzlabot un integrēt savus politikas instrumentus, kā arī radīt viedus politikas instrumentus lauku apvidos, lai nodrošinātu labākus un iekļaujošākus dzīves apstākļus un inovatīvākus uzņēmumus.

Uzlabotajos politikas instrumentos tiks iekļauta zināšanu apmaiņas procesā gūtā pieredze, un to mērķis būs ierosināt jaunus, mērķtiecīgākus, gudrākus, teritoriālākus un plašākus politikas instrumentus lauku apvidiem.

Plašāk par projektu: https://www.zemgale.lv/lv/projekts/inovativi-un-viedi-politikas-instrumenti-eiropas-lauku-attistibai-inspire

Projekts “INSPIRE” jeb “Inovatīvi un viedi politikas instrumenti Eiropas lauku attīstībai” (Nr. 02C0375) tiek īstenots Interreg Europe programmā 2021.-2027. gadam. Projektā darbam apvienojušās astoņas institūcijas no septiņām valstīm, "INSPIRE" kopējais budžets 1 696 376,00 eiro, tai skaitā Interreg finansējums 1 310 000,80 eiro. Zemgales plānošanas reģiona projekta budžets ir 177 000,00 eiro, no kuriem Interreg finansējums ir 141 600,00 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.interregeurope.eu   www.europa.eu

Ilze Lujāne

Sabiedrisko attiecību speciāliste
ilze.lujane [at] zpr.gov.lv