Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekts: LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos” 

LLI-313 “Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks”

Saīsinātais nosaukums: “4SeasonsParks”

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018 - 29.02.2020 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem

Projektā plānotās aktivitātes: 

 • Piļu un muižu parku esošā piedāvājuma un situācijas apzināšana (pētījums);
 • Kopīgi risinājumi parku labākai apsaimniekošanai, mācību braucieni pie partneriem, labās prakses piemēri; 
 • Mērķa grupu interešu un prasību noteikšana;
 • Piļu un muižu parku sakopšana un labiekārtošana;
 • Piļu un muižu parku ilgtspējīgas apsaimniekošanas, izmantošanas un pilnveides dokumentu izstrāde;
 • Jaunu kopīgu izzinošu maršrutu un vienotas atlaižu kartes izveide, atbilstīgi katra objekta specifikai, arī piedāvājumam ziemā;
 • Tūrisma nozares profesionāļu un parku apsaimniekotāju mācības, iesaistīto pušu tehniskās un profesionālās veiktspējas stiprināšana;
 • Mārketinga pasākumi – reklāmas raksti, ārzemju žurnālistu vizītes, brošūras ar interaktīvu 3D animāciju, dalība izstādēs, ārpus sezonas pasākumi sabiedrībai projektā iekļautajos parkos, starptautiska konference u.c.. 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Veikts pētījums par programmas teritorijas muižu un piļu parku esošo situāciju, potenciālu, vajadzībām, labo praksi, ieteikumiem parku uzlabošanai un to labākai izmantošanai; 
 • Veikta četru piļu un muižu parku sakopšana un labiekārtošana, to atgriešana vēsturiskajā veidolā saskaņā ar attiecīgā laikmeta tradīcijām, iekļaujot maza mēroga labiekārtošanu, attīrīšanu, apsaimniekošanas plānu izveidi, dižkoku marķēšanu, celiņu, apgaismojuma, taku, atpūtas vietu izveidi, soliņu, strūklaku, norādes zīmju, mazās arhitektūras formu uzstādīšanu u.c. darbus (Elejas muižas parks, Kokneses parks, Rokišķu muižas parks, Pakruojis muižas parks); 
 • Izstrādāti un ieviesti divi muižu un piļu parku ilgtspējīgas apsaimniekošanas un izmantošanas pilnveides dokumenti (Kokneses parka inventarizācijas dokuments, Elejas muižas parka pārvaldības plāns), kā arī izstrādāta izglītības programma;
 • Organizētas divas pieredzes apmaiņas vizītes uz partneru objektiem Lietuvā un Latvijā par piļu un muižu parku veicināšanas labo praksi;
 • Veikts novērtējuma kopsavilkums par mērķa grupu interesēm un prasībām;
 • Organizētas septiņu dienu mācības parku apsaimniekotājiem par parku un to vērtību vēsturisko attīstību, parku attīstīšanas lietderību, ES un valsts politiku, reģionālo un vietējo līmeņu instrumentiem parku attīstībai un uzturēšanai, starptautisko pieredzi seno parku attīstības jomā;
 • Organizētas divu dienu mācības tūrisma nozares profesionāļiem par pasākumiem ārpus sezonas laikā, jaunākajām tendencēm tūrisma interneta vietņu uzturēšanā, metodēm parku izmantošanas potenciāla un mērķauditorijas identificēšanā un sasniegšanā, mārketinga kanāliem, klasteriem u.c.;
 • Izveidoti trīs jauni kopīgi tūrisma maršruti (tostarp 5 paketes identificētajām mērķa grupām), kā arī “4SeasonsParks” klientu atlaižu karte;
 • Piecās valodās izstrādāti kopīgi reklāmas materiāli par jaunizstrādātajiem maršrutiem, tostarp brošūra 25 000 eksemplāru tirāžā, kas veidota kā vairāku atsevišķu materiālu pakete, iekļaujot 3D modeļa un animācijas programmu un pieejamību viedtālrunī, kā arī digitālas brošūras izmantošanai partneru un citu iesaistīto pušu interneta vietnē;
 • Nodrošināta projekta publicitāte (11 publikācijas katras partnervalsts nozīmīgākajos preses izdevumos, regulāras digitālās aktivitātes partneru vietnē internetā un sociālajos tīklos);
 • Noorganizēta starptautiska konference "Latvijas un Lietuvas piļu un muižu parki: pagātne, tagadne un nākotnes perspektīvas";
 • Noorganizētas divas trīs dienu partnervalsts žurnālistu vizītes (LV un LT), kā arī viens sešu dienu ārzemju žurnālistu brauciens pa projektā izveidotajiem maršrutiem un tajos iekļautajiem objektiem;
 • Sabiedrībai noorganizēti ārpus sezonas pasākumi projektā iekļautajos parkos 
 • Nodrošināta dalība tūrisma izstādēs Balttour (Rīga, Latvija) un Adventur (Viļņa, Lietuva). 

Pārrobežu ieguvumi:

 • Attīstīts daudzveidīgs, pievilcīgs pārrobežu tūrisma piedāvājums – kopīgi trīs tūrisma maršruti, kartes, brošūras, atlaižu karte, inovatīva 3D mobilā aplikācija – kas ievērojami palielinās tūristu skaitu Latvijā un Lietuvā, īpaši, piļu un muižu parkos; 
 • Palielināta pierobežas reģionu pievilcība ārzemju tūristiem;
 • Veicināta ilgtspējīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un attīstība abās robežas pusēs;
 • u.c.

Projekta kopējais finansējums: 692 246,79 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 588 409,76 EUR)

ZPR finansējums: 165 410,96 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 140 599,31 EUR)

Projekta sasniegtie rezultāti:

 1. Pētījums par piļu un muižu parkiem Zemgales plānošanas reģionā un Paņevežu un Šauļu apriņķos
 2. Jaunā tūrisma maršruta brošūra un skrejlapas
 3. Īsfilma par piedāvātajām iespējām jaunajā tūrisma maršrutā “Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos”

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam 

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/