Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-425 Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

LLI-425 “Development of Multifunctional Centers as Driver for Social Inclusion and Development of Local Community”

Saīsinātais nosaukums: “OCTOPUS”

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2020. – 31.05.2022. (24 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.

Projektā plānotas aktivitātes:

Divu gadu laikā Jelgavas, Auces, Vecumnieku novados un Plunges pašvaldībā tiks veidoti četri jauni sociālie pakalpojumi – dienas centrs, dienas aprūpes centrs, kopienas centrs un multifunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. Savukārt Jelgavas novada, Biržu un Rokišķu pašvaldībās tiks piedāvāti 14 jauni sociālās iekļaušanas pasākumi: sensorā istaba, mākslas un teātra studijas, angļu valodas kursi, mūzikas un sporta nodarbības, jauno tehnoloģiju mācības senioriem, mācību kursi vecākiem ar bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, bērnu atpūtas nometnes u.c.

Partneru pašvaldību speciālisti piedalīsies četros pieredzes apmaiņas braucienos un trīs dienu mācību pasākumā. Tiks izveidotas vadlīnijas daudzfunkcionālajiem centriem, lai veiksmīgāk īstenotu dažādus sociālos pakalpojumus un iekļaušanas pasākumus, piemēram, kultūras, sporta un izglītojošas aktivitātes dažādām mazaizsargātām grupām.

Projekta laikā projekta partneri izmēģinās vairākus kopīgus sociālās iekļaušanas pasākumus: pārrobežu pasākums senioriem, nometne riska grupas bērniem, svētki bērniem ar invaliditāti. 

Pēc izmēģināšanas visi iekļaujošie pasākumi tiks izvērtēti un pilnveidoti. Projekta rezultātā jaunie un uzlabotie multifunkcionālie centri un tajos piedāvāties sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi Latvijas un Lietuvas reģionos kļūs pieejamāki vismaz 706 cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, senioriem, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti un bērniem, jauniešiem, kas pakļauti riskam.

  Projektā galvenie sasniedzamie rezultāti:

 • Izveidoti / pilnveidoti sociālie pakalpojumi un infrastruktūra;
  • Uzlabota sociālo pakalpojumu pieejamība;
  • Uzlabota sociālās iekļaušanas pasākumu pieejamība;
  • Izveidoti un pilnveidoti sociālie pakalpojumi;
 • Izveidoti / pilnveidoti sociālās iekļaušanas pasākumi;
  • Uzlaboti kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi senioriem, riska grupas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar invaliditāti;
  • Pilnveidoti un izveidoti sociālās iekļaušanas pasākumi.

Projekta kopējais finansējums: 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR)

 Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 91 462.34 EUR (t.sk. ERAF finansējums 77 742.98 EUR).

 

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam,

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.