Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Projekts: LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats'' 

LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education”

Saīsinātais nosaukums: “Safe school”

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2020. - 30.04.2022. (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

 • Jēkabpils pilsētas pašvaldība (Latvija)
 • Iecavas novada pašvaldības administrācija (Latvija)
 • Pakrojas rajona pašvaldības administrācija (Lietuva)
 • Jonišķu pamatskola “Saule” (Lietuva)

Projekta mērķis ir palielināt skolēnu un skolotāju informētību par veicamajiem pasākumiem dažādās situācijās, kas var apdraudēt skolēnu drošību abpus robežai.

Projektā plānotās aktivitātes: 

 • Organizēti seši mācību cikli 180 izglītības speciālistiem;
 • Organizēti pieredzes apmaiņas semināri;
 • Organizēti astoņi mācību semināri par iespējamiem riskiem un apdraudējumiem internetā;
 • Organizētas četras treniņnodarbības, izmantojot drāmas metodi, kā mazināt vardarbību vienaudžu vidū;
 • Uzstādītas drošības pārvaldības iekārtas četru pašvaldību izglītības iestādēs (videonovērošanas kameras, satiksmes organizācijas regulatori, drošības nožogojumi).

 Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Rasti jauni risinājumi vardarbības problēmu mazināšanai skolās un sabiedrībā, kā arī palielināta vides drošība;
 • Izveidots informatīvs un izglītojošs videomateriāls par drošu ceļu uz skolu; Izveidots informatīvs un izglītojošs videomateriāls par drošību interneta vidē;
 • Sagatavots saistošs buklets skolas vecuma bērniem par dažāda veida drošības ievērošanu;
 • Izveidots informatīvs un izglītojošs videomateriāls par psihiskās veselības nozīmīgumu un emocionālo vardarbību;
 • Visi jaunizveidotie informatīvie materiāli ievietoti publiski pieejamā web bibliotēkā, ikvienam interesentam vēstot par drošas skolas pamatprincipiem un to ievērošanu;
 • Iecavā, Jēkabpilī, Pakrojā un Jonišķos noorganizētas vienas dienas orientēšanās sacensības skolas vecuma bērniem par tēmu “Droša skola ikvienam”.

Projekta kopējais finansējums: 452 585,75 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 384 697,86 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 108341,11 (t.sk. ERAF finansējums 92089,94 EUR)

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.