Statuss:
Īstenošanā

Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020.gadam

Projekts: Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām”

No.PGI05271 “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species”

Saīsinātais nosaukums: “INVALIS”

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2018. – 31.05.2023.

Vadošais partneris: Vides un ilgtspējīgas attīstības Nacionālais centrs (EL), http://ekpaa.ypeka.gr

Projekta partneri:

Projekta mērķis: Projektā piedalās 7 partneri, kuri pārstāv 7 dažādas valstis. Projekta mērķis ir uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumus), kas saistīti ar invazīvo svešzemju sugu profilaksi, to agrīnu atklāšanu un kontroli, invazīvo sugu izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē.

Projektā plānotās aktivitātes un pasākumi:

 • Rīcības plāna izstrāde;
 • Pētījums par invazīvo svešzemju sugu (ISS) ienākšanas un izplatības ceļiem Latvijā;
 • Palielināt valsts iestāžu kapacitāti efektīvi piemērot vides un bioloģiskās daudzveidības politiku, ieviešot ISS monitoringu, izskaušanu un kontroles pasākumus ar nolūku integrēt tos teritoriālajās attīstības stratēģijās;
 • Piegādāt metodes/rīkus, lai noteiktu reģionu un pārrobežu ekosistēmu neaizsargātību, identificēt galvenos ISS maršrutus un izstrādāt rīcības, lai palielinātu ekosistēmu elastīgumu;
 • Veicināt sadarbību starp valsts iestādēm un vietējām ieinteresētajām personām, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar ISS, tostarp sociāli ekonomisko konfliktu risināšana;
 • Paaugstināt sabiedrības informētību un stiprināt vietējo kopienu apņemšanos piedalīties uzraudzības, vadības un kontroles pasākumos, lai aizsargātu dabisko ekosistēmu pret ISS.

Projektā sasniedzamie rezultāti:                                                                                                                                                         

 • Rīcības plāna   izstrāde,   lai   uzlabotu   politikas   instrumentus,   gūstot   labumu   projekta partnerorganizācijai un iesaistītajām pusēm; Veiktspējas paaugstināšanas pasākumi:
  • 3 starpreģionu darba grupas:
   • Starpreģionu darba grupa Francijā par dažādām ISS izskaušanas/ kontroles metodēm;
   • Starpreģionu darba grupa Rumānijā par jaunu interešu konfliktu pārvaldīšanu, kas saistīta ar ISS un to pārvaldība praksē;
   • Starpreģionu darba grupa Latvijā – par to, kā novērtēt teritoriju neaizsargātību pret ISS;
  • Mācību vizītes Itālijā un Spānijā, lai veiksmīgi īstenotu politikas pasākumus/ praksi attiecībā uz ISS profilaksi un pārvaldību;
  • ES līmeņa politikas apmācības Portugālē par ISS profilaksi un pārvaldību, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību Eiropā.
 • Riska novērtēšanas sistēma ES valsts pārvaldes iestādēm, lai novērtētu reģionālo ekosistēmu neaizsargātību pret ISS;
 • 4 pamatanalīzes ziņojumi par teritoriālajām vajadzībām un ISS pārvaldības praksi.

Projekta kopējais finansējums: 1,295 587.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,084 839.45 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 158 297.00 EUR

Programmas finansējuma daļa 85% - 134 552.45 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums 15% - 23 744.55 EUR

Projektu līdzfinansē:

Interreg Europe programma 2014. – 2020.gadam, www.interregeurope.eu/invalis/;

www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.