Statuss:
Noslēdzies

Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam

Projekts: ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”

ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”

Saīsinātais nosaukums: Rediscover the roots of regions

Projekta īstenošanas laiks: 14.05.2019-13.05.2021 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

 • Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments (BY)
 • Viļņas rajona pašvaldības administrācija (LT)
 • Neretas novada pašvaldība (LV)
 • Jēkabpils pilsētas pašvaldība (LV)
 • Rokišķu Reģionālais muzejs (LT)

Projekta mērķis ir veicināt nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Kultūras infrastruktūras objektu uzlabošana, interaktīvu ekspozīciju un kartes izstrāde;
 • Pastāvīgu norādes zīmju un pārvietojamo informatīvo plākšņu izvietošana;
 • Pārrobežu aktivitāšu organizēšana - internacionāli festivāli, meistarklases, plenēri, semināri, starpnozaru sadarbības pasākums “pressure cooker” amatniekiem, dizaineriem un biznesa ekspertiem;
 • Dažādu paaudžu saietu organizēšana tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, starppaaudžu komunikācijai;
 • Tūrisma un kultūras nozares profesionāļu apmācības;
 • Partneru specifiska atpazīstamības un reklāmas simbola/ materiāla izstrāde;
 • Mārketinga pasākumi – dalība tūrisma izstādēs, žurnālistu vizītes, kopīgu tūrisma brošūru izstrāde, publicitāte presē, radio, TV un sociālajos tīklos.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Palielināta vietējo kopienu attīstības ilgtspēja un pievilcība, kā arī saglabātas zināšanas un prasmes par pārrobežu nemateriālo kultūru un vietējo vēsturi caur šādiem rezultātiem:
  • Kāpināta interese par nemateriālo kultūras mantojumu, saglabātas tradīcijas un kultūrvēsturiskais mantojums, organizējot piecas paaudžu tikšanās visās trīs kaimiņvalstīs. Katras tikšanās laikā dažādas paaudzes dalīsies savā dzīves pieredzē, zināšanās, ierakstīs tradicionālas dziesmas, audīs aptuveni kilometru garu tautisku rakstu jostu, gatavos paklājus un studēs vietējās saimes tradīcijas;
  • Organizējot piecas pārrobežu meistarklases, tiks izcelts nemateriālā kultūras mantojuma kopīgais un atšķirīgais visās trīs partnervalstīs. Baltkrievijas iedzīvotājus izglītos par tautas mākslas atzaru papīra griešanā, Lietuvas – par palmu aušanu, kokgriešanu un piparkūku cepšanu, bet Latvijas – par aušanu un kokgriešanu;
  • Organizējot trīs pārrobežu festivālus, katrā no partnervalstīm, tiks nostiprināta kultūras identitāte un tās vēsturiskās saites. Baltkrievijā notiks seno laiku tematikas festivāls “Ceļā no vikingiem līdz grieķiem”, Latvijā - folkloras mūzikas instrumentu festivāls, Lietuvā – cikliski pasākumi veltīti Ziemassvētku tradīcijām un Augšaitijai;
  • Uzlaboti kultūras infrastruktūras objekti. Neretas novadā atjaunos brīvdabas estrādi (skatuve, skatītāju vietas, elektrība u.c.) un renovēs Kultūras namu, kur tiks izveidota vietējiem iedzīvotājiem pieejama aušanas studija ar 3D ekspozīciju “Iemācies aušanas mākslu!”;
  • Inovatīvi, interaktīvi un saistoši risinājumi Polockas apgabala nemateriālā kultūras mantojuma stiprināšanai. Iegādāsies un vecpilsētā izvietos informatīvu piesaistes objektu ar animācijas programmu “Viduslaiku monēta”, iegādāsies audio gidus, īstenos mākslas projektu “Koku raksti”, kā arī izveidos praktiski-interaktīvu ekspozīciju par Polockas rajona vēsturisko attīstību “Izzudusī Polocka”;
  • Sabiedrības izglītošana par senajiem zvejniecības amatiem un Rokišķu vēsturi cauri gadsimtiem, izveidojot divas ekspozīcijas Rokišķu Reģionālajā muzejā;
  • Jēkabpils muzejā, kultūras pasākumu pilnveidošanai un popularizēšanai, izveidota ekspozīcija “Runājošais sols”, iegādāts 3D virtuālās realitātes, vēstures paneļa u.c. aprīkojums;
  • Viļņas apgabala vēstures zināšanu atspoguļošanai un saglabāšanai izveidota interaktīva kultūras un tradīciju karte;
  • Nodrošināta redzama un pamanāma informācija tūristu plūsmai, izvietojot divas pastāvīgas norādes zīmes Baltkrievijā, kā arī piecas pastāvīgas norādes zīmes un trīs pārvietojamas informatīvas plāksnes Latvijā.
 • Veicināta nemateriālā kultūras mantojuma radoša izmantošana:
  • Stiprinātas tūrisma un kultūras profesionāļu zināšanas, organizējot teorētiskas un praktiskas mācības par kultūras un tūrisma radošajām industrijām, to potenciālu un pienesumu ekonomikai, par nozaru reklāmu un labās prakses piemēriem Zemgalē, Polockā un Viļņā, kopā apmācot vismaz 170 speciālistus un publicējot sabiedrībai pieejamus mācību materiālus;
  • Apvienots nemateriālā kultūras mantojuma un radošo industriju potenciāls, Jelgavā organizējot vienotu pārrobežu starpnozaru sadarbības pasākumu “Pressure cooker”, kurā piedalās projekta visu partneru amatnieki, dizaineri un biznesa eksperti, radot jaunu, kopīgu nemateriālajam kultūras mantojumam piemītošu produktu.
 • Attīstīts un popularizēts nemateriālais kultūras un vietējās vēstures mantojums, ilgtspējīgai kultūras tūrisma piesaistei:
  • Nodrošināta ilgtspējīga, efektīvāka nemateriālā kultūras mantojuma izmantošana, izveidojot trīs kopīgu tūrisma maršrutu brošūru par projekta partneru reģiona nemateriālo kultūras un vietējās vēstures mantojumu un vērtībām, 6000 eksemplāru lielā tirāžā, piecās valodās;
  • Izstrādāto kopīgo tūrisma maršrutu popularizēšana, piedaloties starptautiskās tūrisma izstādēs Viļņā, Rīgā un Minskā;
  • Stiprināta reģionālā identitāte, izstrādājot piecus atpazīstamības materiālus/simbolus: animācijas filma par Zemgales vēsturiski ievērojamām personībām, 14. gadsimta suvenīra monēta no Polockas, Viļņas apgabala tradicionālie piparkūku un Lieldienu suvenīri, Neretas novadam raksturīgais 19./20.gs. māla pods “Pārosis”, slavena lietuviešu kokgriezēja replikas Rokišķos.
 • Nodrošināta projekta publicitāte: 30 preses relīzes, seši raksti nacionālajos medijos, 14 raksti reģionālajos medijos, 11 raksti vietējos medijos, 10 TV un sešas radio pārraides, kā arī noorganizētas žurnālistu trīs vizītes katrā no partnervalstīm.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR. Eiropas Savienības finansējums - 928 431,87 EUR

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums ir 155 169,49 EUR (t.sk. Eiropas Savienības finansējums 139 652,54 EUR)

Projektā sasniegtie rezultāti:

 1. Animācijas filma “Augt dižam Zemgalē”.
 2. Tūrisma maršruta “Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!” brošūras.

ec.europa.eu/europeaid

www.eni-cbc.eu

www.facebook.com/Zemgale/

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.