Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020.

Projekts: LLI-317 "Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus-Baltijas reģionā”.

LLI-317 “Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in MidBaltic Region”.

Saīsinātais nosaukums: “SocQuality”

Projekta īstenošanas laiks: 01.03.2018 – 29.02.2020 (24 mēneši).

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri: 

Projekta mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti Vidus-Baltijas reģionā personām ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas pakļauti sociālo atstumtību riskam.

Projektā plānotas aktivitātes: 

 • Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem un jauniešiem, kas pakļauti atstumtības riskam: 
  • Vasaras nometne jauniešiem 18-25 gadiem ar īpašajām vajadzībām Zemgales reģionā, 7 dienas 2018. gada vasarā;
  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem no riska ģimenēm kopā ar bērniem un jauniešiem, kas nav no riska ģimenēm, 7 dienas 2019. gada vasarā.
 • Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu uzlabošana:
  • Kvalitātes vadības sistēmas “Sociālo pakalpojumu sniedzēju pašnovērtējuma metodoloģija” atjaunošana un pielāgošana;
  • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 7 partneru sociālos pakalpojumus sniedzošās institūcijās;
  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;
  • Aprīkojuma iegāde nodrošinot profesionālo atbalstu mērķa grupai;
  • Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.
 • Sociālo pakalpojumu un iekļaujošo pasākumu sniedzēju infrastruktūras uzlabošana:
  • Jonišķu A. Raudonikis Mākslas skola Atvērtais jauniešu centrs;
  • Dobeles novada pašvaldības grupu dzīvokļi;
  • Jaunjelgavas novada pašvaldības grupu dzīvokļi;
  • Viesītes novada Dienas centrs;
  • Rokišku Jauniešu centrs;
  • Auces novada pašvaldības servisa dzīvokļi.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Noorganizētas 2 vasaras nometnes
 • Pielāgota 1 kvalitātes vadības sistēma 
 • Kvalitātes vadības sistēma ieviesta 7 partneru institūcijās
 • Noorganizēti 8 pieredzes apmaiņas braucieni 
 • Notikuši 5 partneriem kopīgi apmācību pasākumi
 • 6 aprīkoti centri, kuros tie sniegto sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi
 • 1 centrā nodrošinātas psiholoģiskās konsultācijas mērķauditorijai
 • 2 supervīziju kursi darbiniekiem, kuri strādā ar mērķauditoriju
 • 2 īpaši apmācību kursi darbiniekiem, kuri strādā ar mērķauditoriju
 • 6 centriem uzlabota infrastruktūra sociālo pakalpojumu sniegšanai un iekļaujošo pasākumu sniegšanai 

Projekta kopējais finansējums: 791 256,20 EUR (t.sk. ERAF finansējums 672 567,74 EUR)

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 90 000,00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 76 500, 00 EUR)

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.eu / www.europa.eu