Programma: Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 
 
Projekts: Projekts LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš”/ ““International cultural route 
"Balts' Road” 

Saīsinātais nosaukums: Balts’ Road 
 
Projekta īstenošanas laiks: 24.04.2017 – 23.04.2019 (24 mēneši) 
 
Vadošais partneris: Šauļu Tūrisma informācijas centrs (LT), www.tic.siauliai.lt 
 
Projekta partneri: 

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu, izveidojot starptautiskas nozīmes pārrobežu kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš” 

Projekta apakšmērķi: 

 • veidot izpratni un palielināt atpazīstamību par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu; 
 • attīstīt jaunu inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu; 
 • uzlabot un nodrošināt kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitāti, daudzveidību un pieejamību. 

 Projektā plānotie rezultāti: 

 • Izpratnes veidošana par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu; 
 • Jauna inovatīva un ilgtspējīga tūrisma produkta radīšana; 
 • Kultūras tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes, daudzveidības un pieejamības uzlabošana un nodrošināšana; 
 • Atpazīstamības nodrošināšana un informācijas izplatīšana par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, veicot dažādus reklāmas pasākumus. 

 
Projektā plānotas aktivitātes: 
 

 • Veikta izpēte, identificējot Baltu kultūras identitāti, nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, esošo situāciju un sniedzot ierosinājumus to piemērošanai tūrisma nozarei; 
 • Organizēti kopīgi semināri/diskusijas paralēli ar pieredzes apmaiņas braucieniem par partneru valstu esošajiem tūrisma objektiem un to izaicinājumiem ar mērķi identificēt tūrisma produktus; 
 • Veiktas tūrisma nozares apmācības kvalitātes un pakalpojuma dažādošanas veicināšanai; 
 • Izveidoti 3 jauni tūrisma produkti - ekspozīcijas (Jelgavā, Šauļos, Talsos), izmantojot IKT risinājumus; 
 • Ieviestas mārketinga aktivitātes - veiktas publikācijas un TV sižeti, organizēta dalība izstādēs, kopīgas mājaslapas un mobilās aplikācijas, video izveide; 
 • Izstrādāts starptautisks kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”, kurš aptvers baltu vēsturiski  apdzīvotās teritorijas; 
 • Izstrādāts kopīgs “Baltu ceļa” buklets un katalogs; 
 • Organizētas 2 “Baltu vienotības” dienas - 2017.gadā Palangā, Lietuvā, 2018. gadā Jelgavā, 
 • Latvijā. 

Pārrobežu ieguvumi: 

 • Veicināta ilgtspējīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšana pārrobežu reģionā, organizējot apmācības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un informatīvus seminārus tūrisma speciālistiem, pašvaldību pārstāvjiem, tūrisma objektu apsaimniekotājiem u.c.; 
 • Mazināta sezonalitātes ietekme pārrobežas tūrisma objektos un pagarināts tūristu apmeklējuma laiks, izstrādājot un popularizējot jaunus pakalpojumus (tūrisma maršruts “Baltu ceļš”), kā arī inovatīvos un ilgtspējīgos veidos pielāgojot dabas un kultūras mantojuma objektus; 
 • Nodrošināta atpazīstamība un izplatīta informācija par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, veidojot kopīgu pārrobežu tūrisma piedāvājumu - kopīgu tūrisma maršrutu, brošūras un kartes;
 • u.c. 

 
Projekta kopējais finansējums: 763 402,38 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 648 892 EUR)

ZPR finansējums: 99 892,91 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 84 908,97 EUR) 
 
 
Projekta sasniegtie rezultāti: 
 

 1. Video: Baltu ceļš. Zemgaļi un sēļi (latviski) 
 2. Video: Balts’ road - Semigallians, Selonians (angliski) 

 
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.  Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions,  
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju