Programma: Interreg   V-A   Latvijas   –   Lietuvas   pārrobežu   sadarbības programma 2014-2020. gadam

Projekts: LLI-483   “Unikālu ģeoloģisko   un   ģeomorfoloģisko   dabas   vērtību izmantošana   zaļā   izzinošā  tūrisma  attīstībā''/   “Use   of   Unique   Geological   and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism”

Saīsinātais nosaukums: GEOTOUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021 - 31.12.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri:

Projekta  mērķis  ir  radīt  ilgtspējīgu  un  izzinošu  tūrisma  piedāvājumu,  palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Uzstādīti     informatīvie     stendi     un     izzinošas     ekspozīcijas     blakus ģeoloģiskajiem  un  ģeomorfoloģiskajiem  objektiem  Biržu  reģionālajā  parkā, Skaistkalnes muzejā un Aizkrauklē;
 • Izveidots funkcionāls veloparks Aizkrauklē;
 • Iegādāts un uzstādīts papildu aprīkojums Biržu reģionālā parka iekštelpu un āra ekspozīciju izveidei;
 • Iegādāts aprīkojums Žagares reģionālā parka darbības pilnveidei;
 • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju/Čehiju/Slovākiju, lai apmeklētu un iepazītu labos piemērus ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas objektu veiksmīgai iekļaušanai tūrismā;
 • Izveidota    informatīva    brošūra,    izveidojot    jaunu    pārrobežu    tūrisma maršrutu;
 • Izveidoti 3 videoklipi, kas popularizēs reģionālo ģeotūrismu;
 • Organizēta ceļošanas akcija 8 nedēļu garumā vietējiem iedzīvotājiem;
 • Organizētas  tūrisma  nozarē  strādājošo  profesionāļu  apmācības,  kā  arī gidu apmācības;
 • Organizēti    vairāki    izglītojoši    pasākumi    un    konferences,    piemēram, pārgājieni Vecumniekos, konference par ģeoloģiskajiem objektiem Žagarē un seminārs par karsta kritenēm Biržos;
 • Īstenots mediju un nozares profesionāļu brauciens Latvijā un Lietuvā ar
 • mērķi iepazīstināt un popularizēt jaunā tūrisma maršruta objektus;
 • Sagatavotas  vairākas  preses relīzes  un  publikācijas.

 Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Veicinātas jaunas ilgtspējīga un izzinošā tūrisma iespējas;
 • Identificēti unikāli ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski objekti projekta partneru reģionos;
 • Palielināts apmeklētāju skaits projekta partneru reģionos;
 • Uzlabotas tūrisma nozarē nodarbināto personu zināšanas.

 Pārrobežu ieguvumi:

 • Sakārtoti vides objekti, uzlabota infrastruktūra un sniegto pakalpojumu kvalitāte;
 • Veicināta   sabiedrības   informētība   un   padziļināta   izpratne   par   dabas mantojuma vērtībām;
 • Attīstīts   daudzveidīgs,   pievilcīgs   pārrobežu   tūrisma   piedāvājums   – kopīgs tūrisma maršruts, kartes, brošūra –, kas palielinās tūristu skaituLatvijā    un Lietuvā,    izceļot    ģeoloģisko   un   ģeomorfoloģisko   vērtību apzināšanu un saglabāšanu;
 • Palielināta pierobežas reģionu pievilcība vietējiem un ārzemju tūristiem;
 • Īstenota tūrisma nozares speciālistu zināšanu un prasmju pilnveide;
 • Veicināta ilgtspējīga dabas mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana abās robežas pusēs.

Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums -552 476,31 EUR)

Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 144 528,59 (t.sk. ERAF finansējums 122 849,30 EUR)

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.- 2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/

Projekta sasniegtie rezultāti:

 1. Apmācības tūrisma gidiem “Dabas tūrisms Zemgalē - ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti”.

Jebkāda veida prezentāciju satura pārpublicēšana bez rakstiskas Zemgales Plānošanas reģiona atļaujas ir stingri aizliegta!

 1. Video “Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie tūrisma objekti Zemgalē” 

 Video sagatavots ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-483 "Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā / GEOTOUR" atbalstu. Šis video ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī video saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.