Zemgales Kultūras programma

Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales Kultūras programmas mērķis ir veicināt Zemgales novadam tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu Latvijas kultūrvides līdzsvarotā un kvalitatīvā attīstībā.

Kultūras programmas mērķa sasniegšanai tiek finansiāli atbalstīti reģionālas un vietējas nozīmes projekti, kuri tiek īstenoti Zemgalē un sasniedz vismaz divus no sekojošiem uzdevumiem:

 • atbalstīt Latvijas valsts simtgadei veltītas kultūras aktivitātes Zemgales reģiona teritorijā;
 • veicināt Zemgales kultūras nozarē darbojošos institūciju un fizisko personu piedalīšanos Zemgales tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanā, popularizēšanā un pieejamības nodrošināšanā, sekmējot reģiona līdzsvarotu attīstību;
 • veicināt kultūras patēriņu reģiona attālajās, mazāk aktīvajās teritorijās;
 • apzināt tradicionālo Zemgales materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, sekmēt tā saglabāšanu un attīstību;
 • veicināt lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu;
 • veicināt Zemgales kultūras daudzveidības (sēļu, zemgaļu, u.c.) saglabāšanu vienota Zemgales tēla veidošanā un attīstībā;
 • sekmēt Zemgales kultūrvides tālāku attīstību un popularizēšanu;
 • sekmēt un atbalstīt radošās jaunrades procesus Zemgales reģionā;
 • stiprināt reģiona un pašvaldību kultūras, amatniecības u.c. speciālistu kapacitāti (apmācības, pieredzes apmaiņa, labās prakses pārņemšana u.c. aktivitātes);
 • atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu;
 • veicināt profesionālās mākslas pieejamību reģionā, īpaši no centriem attālajās teritorijās.

Zemgales Kultūras programmas projektu konkurss tiek izsludināts katru gadu saskaņā ar piešķirto finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda. Ierasti tas notiek pavasarī, publicējot paziņojumus Zemgales Plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapās.

Projektu konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas piesaka projektu, lai sasniegtu programmas mērķus.

 

 

Kultūras programma 2018

Projektu konkursa rezultāti

 

Atskaišu iesniegšana Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2018 finansētajiem projektiem:

Projektu realizētājiem jāiesniedz aizpildīta un parakstīta atskaites veidlapa 15 dienu laikā laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa. Atskaites jāiesniedz Zemgales plānošanas reģionam, adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001.

 

Atskaites veidlapa juridiskām personām .xls formātā
Atskaites veidlapa juridiskām personām .doc formātā

 

 

ZPR logotipi publicitātes prasību ievērošanai

.JPG

.PDF

 

Programmas īstenotājs un finansētāji