Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam

Projekts: LLI-447 “Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route "Balts'

Road" / Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana (EXPLORE BALTS)

Saīsinātais nosaukums: Explore Balts

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2020-31.05.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Šauļu Tūrisma informācijas centrs (LT), www.tic.siauliai.lt

Projekta partneri:

Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

 Projekta apakšmērķi:

 • Palielināt izpratni par Baltu tautu materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu;
 • Veicināt izveidotā starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Balts ceļš" atpazīstamību;
 • Investēt maršruta “Baltu ceļš” inovatīvā un ilgtspējīgā tūrisma informācijas sistēmas attīstībā.

 Projektā plānotie rezultāti:

Apmeklētāju skaita pieaugums maršruta “Baltu ceļš” teritorijā:

 • caur informētības un atpazīstamības veicinošām aktivitātēm, kā, piemēram, sadarbības veidošanu, apmaiņas vizītēm starp uzņēmējiem, izglītojošiem semināriem mērķgrupām (gidiem, tūrisma uzņēmējiem, ekskursiju organizētājiem u.c.), foto ilustrācijām, Baltu vienības dienas organizētajiem pasākumiem;
 • ieviešot jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma informācijas sistēmu, uzlabojot interneta vietni, pielietojot inovatīvus un neierastus risinājumus vēstures attēlojumam dabā (3D animācijas, papildinātā realitāte);
 • ieviešot mārketinga aktivitātes, kā, piemēram, sagatavojot ceļvežus, sadarbojoties ar medijiem, piedaloties tūrisma izstādēs, realizējot ceļojuma akciju.

 Projektā plānotas aktivitātes:

 • Organizēti kopīgi pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru pārziņā esošajiem “Baltu ceļš” tūrisma objektiem, veicinot savstarpējo sadarbību;
 • Organizēts kopīgs pieredzes apmaiņas brauciens pa Vikingu maršrutu Zviedrijā;
 • Veikta maršruta “Baltu ceļš” digitalizācija, veidojot jaunu foto materiālu banku un piedaloties foto ekspedīcijās, foto izstādēs;
 • Veiktas mācības tūrisma gidiem pakalpojumu kvalitātes un dažādošanas veicināšanā, kā arī izbraukuma mācības skolēniem un pieaugušajiem;
 • Notikušas meistarklases par baltu tradīciju un vēstures interpretāciju mūsdienās;
 • Uzlaboti trīs infrastruktūras objekti, labiekārtotas Klaipēdas rajona Informācijas centra telpas, izveidota izstāde un aprīkota daudzfunkcionāla telpa inovatīvajā Baltu centrā Šauļos, izveidota izstāde par kuršu vēsturi un kultūru;
 • Sēlijā izveidots ar baltiem saistīts vides objekts;
 • Rekonstruēta gājēju taka un realizēti citi uzlabojumi Mežotnes pilskalnā;
 • Veiktas mārketinga aktivitātes - organizēta dalība izstādēs, notikusi komunikācija ar medijiem, sagatavots video sižets, organizēta ceļošanas akcija;
 • Izveidota virtuālā tūre un četri jauni 3D risinājumi – Kurzemē, Zemgalē, Lietuvā;
 • Izstrādāti jauni “Baltu ceļa” ceļveži par katru no baltu ciltīm – zemgaļiem, kuršiem, sēļiem;
 • Organizētas divas “Baltu vienības dienas” - 2020. gadā Kuldīgā, Latvijā, 2021. gadā Jonišķos, Lietuvā.

Pārrobežu ieguvumi:

 • Veicināta ilgtspējīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšana pārrobežu reģionā, organizējot mācības gidiem, tūrisma operatoriem un uzņēmējiem;
 • Nodrošināta atpazīstamība un izplatīta informācija par Baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas mantojumu, veidojot jaunus ceļvežus, foto izstādes un 3D risinājumus;
 • Veicināta pieredzes apmaiņa, piedaloties mācību vizītē Vikingu maršrutā Zviedrijā, piedaloties tūrisma gadatirgos un apmaiņas braucienos pa maršruta “Baltu ceļš” reģioniem.

 Projekta kopējais finansējums: 869 689,02 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 739 235,65 EUR)

ZPR finansējums: 126 490,60 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 107 517,01 EUR)

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales

plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta sasniegtie rezultāti:

 1. Tūrisma gidu apmācību programma “BALTU CEĻŠ” par Zemgaļiem un Sēļiem – prezentācijas.
  Jebkāda veida prezentāciju satura pārpublicēšana bez rakstiskas Zemgales Plānošanas reģiona atļaujas ir stingri aizliegta!
 2. Divi reālistiski 3D video par zemgaļu un sēļu politiski ekonomiskiem centriem 12. un 13. gadsimtā – Tērvetē un Sēlpilī
  • 3D video Sēlpils
  • 3D video Tērvete
   Abi 3D vizualizācijas video ir aizsargāti ar autortiesībām, video reproducēt, kadrēt, vai video saturošus kadrus izmantot aizliegts bez autoru rakstiskas atļaujas. Video vizualizācijas tapušas ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI-447 “Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” (EXPLORE BALTS) atbalstu.
 3. Meistarklases (prezentācijas):

Jebkāda veida prezentāciju satura pārpublicēšana bez rakstiskas Zemgales Plānošanas reģiona atļaujas ir stingri aizliegta!