Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Projekts: LLI-425 Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība LLI-425 “Development of…
  Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 Projekts: LLI-506 ''Droša vide skolēniem un skolotājiem – kvalitatīvas izglītības pamats''  LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the…
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Projekts: ENI-LLB-1-135 “Ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēmas attīstība Zemgales reģiona dabas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma: Swedish Institute Baltic Sea Cooperation (Svenska Institutets Ostersjosamarbete for projektet) Projekts: “Baltijas Biogāzes Apļi: Baltijas reģiona biogāzes kā alternatīvas transporta degvielas veicināšana aprites akonomikā” / “Baltic…
  Programma: ERASMUS+ Stratēģiskās partnerības programma 2014.–2020. gadam  Apakšprogramma: KA202 Stratēģiskās partnerības profesionālās izglītības un apmācības jomā Mērķis: Veselības un sociālās aprūpes personāla, kuri strādā ar cilvēkiem…
  Programma: Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam Projekts: ENI-LLB-1-108 “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības…
  Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam  4. Prioritāte: Spēcīgāki un sociāli iekļaujoši reģioni Specifiskais mērķis: 4.1. Vairāk cilvēku iegūst no spēcīgākām Centrāl Baltijas kopienām Mērķis: Izstrādāt…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Programma - ERASMUS+: SPORTS  Apakšprogramma – Sadarbības partnerības Projekts "Veselīgs dzīvesveids. Sporta loma lauku teritoriju attīstīšanā" Let's fit healthy lifestyle! The role of sport in regenerating deprived area Nr. 603203…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020.gadam Projekts: Nr.PGI05271 “Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām” No.PGI05271 “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Programma: Interreg Europe programma 2014. – 2020. gadam Projekts: Nr.PGI05114 “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” Nr.PGI05114 “Entrepreneurial and Intrapreneurial…